Товарознавство та експертиза якості послуг

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.066
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівця, який володітиме знаннями з основних категорій організації, набуття ним навичок щодо питань оцінки якості послуг на підставі їх товарознавчої експертизи, формування сучасного уявлення про системний підхід до формування і оцінювання якістю послуг в ринкових умовах.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній сфері; - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; - здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії; - здатність виявляти ініціативу та підприємливість; - здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища та здійснення безпечної діяльності; - здатність діяти відповідально та свідомо. фахові компетентності: - знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин; - здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур - здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; - знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності; - здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління якістю послуг; - знати особливості управління якістю послуг на рівні підприємства; - знати правове забезпечення управління якістю послуг; - уміти виявляти чинники поліпшення якості послуг та забезпечення її конкурентоспроможності; - володіти методами аналізізу та застосовувати на практиці принципи, методи й правила управління якістю послуг; - уміти проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження систем управління якості послуг; - управління якістю послуг відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів; - здатність до навчання та готовність підвищувати рівень своїх знань; - здатність до самостійної роботи та самостійного приймання рішення; - уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомочність; - здатність працювати з інформацією у тому числі в глобальних комп'ютерних мережах; - уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел. - здатність здійснювати комунікаційну діяльність; - уміння працювати у колективі та команді; - здатність формувати нові ідеї (креативність). фахових: - здатність організовувати працю в первинних робочих групах з метою досягнення цілей організації; - здатність у складі робочої групи готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді; - здатність забезпечувати належний рівень виконання управлінських продуктів, послуг чи процесів; - здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; - здатність розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності; - здатність готувати проекти управлінських рішень; - здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність організації. - здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - знати нормативно-правові акти та положення законодавства; - знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; - знати технології реалізації управлінських рішень; - знати сучасні інформаційні технології, ресурси та бази даних; - знати стандартні методики аналізу і розрахунків показників діяльності організації; - знати методи аналізу та оцінювання програм розвитку; - уміти застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності; - уміти узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теоретичні основи товарознавства Документальний супровід комерційної діяльності Управління якістю Етика бізнесу і правила ведення переговорів Макроекономіка та мікроекономіка Облік та інформаційне забезпечення комерційної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Призначення послуг в національній економіці Класифікація та систематизація послуг Державне регулювання у сфері експертизи і якості послуг Оцінка якості надання послуг Експертиза якості послуг Експерне оцінювання державних послуг та послуг фінансвих установ. Експертне оцінювання якості послуг виробничого споживання. Експертне оцінювання якості послуг особистого споживання.
Опис: Призначення послуг в національній економіці. Послуга як специфічний товар. Класифікація та систематизація послуг Державне регулювання у сфері експертизи і якості послуг Оцінка якості надання послуг Експертиза якості послуг Експертне оцінювання державних послуг та послуг фінансових установ. Експертне оцінювання якості послуг виробничого споживання. Експертне оцінювання якості послуг особистого споживання.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (40%): виконання практичних робіт та їх захист, контрольна робота та її захист, усне опитування, тестовий контроль. Тестовий та письмовий контроль (60%): (тестові завдання (45%); письмовий контроль (15%)).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Безродна С. М. Управління якістю: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей. Безродна C. М. Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2017, 174 с. 2. Послуга як об’єкт товарознавства: організація та контроль за якістю. Навчальний посібник. Видання 2-г е, виправлене та доповнене – Одеса ОНЕУ, ротапринт, 2015 . – 414 3. Панченко М.О. Управління якістю. Навч.пос. К. ЦУЛ. 2018, 228 с. 4. Траченко Л. А. Експертиза послуг: навчальний посібник / Л. А. Траченко. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 243 с. 5. Теоретико-методологічні аспекти управління якістю [текст]: навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей: у 2-х частинах. Видання друге, зі змінами та доповненнями / М.П. Костюченко. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. Частина I – 424 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).