Міжнародні трансферні операції та контракти

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.077
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: к.е.н., доц Стояновський А.Р.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування у студентів глибоких теоретичних знань по організації міжнародних операцій, а також навичок щодо використання набутих знань на практиці.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; - ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; - ЗК 6. Здатність працювати автономно та в команді, навички міжособистісної взаємодії; - ЗК 8. Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього природного середовища та здійснення безпечної діяльності - ЗК 9. Здатність діяти відповідально та свідомо. фахові компетентності: - СК 1. Знання і розуміння теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. - СК 3. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин; - СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; - СК 6. Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності - СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
Результати навчання: РНС 2.9. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективного укладання міжнародних трансферних операцій та контрактів. Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Облік і інформаційне забезпечення комерційної діяльності - Міжнародний трансфер товарів - Етика бізнесу і правила ведення переговорів
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки з спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка викладається в 8 семестрі в обсязі 5 кредитів
Опис: Теоретичні аспекти організації зовнішньоекономічних угод. Економіко-правове забезпечення зовнішньоекономічних угод. Організація здійснення зовнішньоторговельних операцій. Укладання зовнішньоторговельних контрактів. Механізм здійснення угод компенсаційної торгівлі на зовнішньому ринку. Організація торговельно-посередницьких угод на зовнішньому ринку
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт, поточне тестування, усне опитування. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання робіт у % від максимальної кількості виділених балів: 100 % - завдання виконано в повному обсязі, вчасно та без зауважень; 80% - завдання виконано вчасно та в повному обсягу, але містить певні незначні недоліки. 60% - завдання виконано повністю і вчасно, але може містити суттєві недоліки; 40%- завдання виконано з запізненням та містить суттєві помилки 0% завдання виконано повністю не вірно.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / О. І. Береславська. - Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. - 368 с. 2. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О. П. Гребельник. – 5-те вид., перероб. та допов. ; Університет ДФС України. – Ірпінь : 2019. – 410 с. 3. Дахно І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 568 с. 4. Дідьківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. Київ: Знання, 2010. 462 с. 5. Діковська І.А. Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріальноправове регулювання: Навч. посібн. / І.А. Діковська. – К.: Алерта, 2016. – 322 с. (базовий підручник). 6. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. - 460 с. 7. Шкурупій О. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 248 с. 8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. / Козак Ю.Г. та ін. Київ: Освіта України, 2012. 272 с. 9. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підруч. Київ: Знання, 2010. 493 с. 10. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г., Мукан О.В. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій: навч. посібник. Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. 338 с. 11. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування. Навчальний посібник./ За редакцією Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової / – Київ, Центр навчальної літератури, 2009, 773 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).