Етика бізнесу і правила ведення переговорів

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.02.E.076
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: К.е.н., доцент Шайда О.Є.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: формування у студентів системи знань у сфері етики бізнесу та ділових переговорів, ознайомлення з суттю ділового етикету, національними особливостями етики бізнесу, формування загальних уявлень про соціальну відповідальність бізнесу, набуття навиків ефективного ділового спілкування, оволодіння тонкощами ведення переговорів з діловими партнерами з інших країн, вивчення правила етики ділових стосунків з метою формування розвиненої культури підприємництва.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити і вирішувати завдання у сфері професійної діяльності; ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; ЗК 7. Здатність працювати в команді. фахові компетентності: СК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. СК 3. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин; СК9.Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торгівельних і біржових структур.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН1.Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН6.Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей. РН8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів РН19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Зн1 Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2 Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1 Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К2 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію АВ1 Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах АВ2 Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічна теорія Основи підприємництва та менеджменту Міжнародний трансфер технологій Реклама і просування товарів на ринок
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Етика бізнесу і правила ведення переговорів» забезпечує формування науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та передбачає оволодіння принципами, методами та засобами ведення бізнесу з врахуванням етичних норм та дотриманням принципів соціальної відповідальності.
Опис: Основні етичні категорії та їх місце у бізнесі. Історія розвитку етичних знань. Етика і соціальна відповідальність бізнесу. Національні особливості етики бізнесу. Корпоративна культура організацій як складова їх розвитку в умовах глобалізації міжнародних економічних відносин. Імідж як запорука ділового успіху в бізнесі. Етика ділового спілкування в міжнародному бізнесі. Діловий етикет як основа поведінки у міжнародному бізнес-середовищі. Зміст та організація проведення переговорів. Теорія і практика проведення переговорів. Конфлікти в міжнародному бізнесі та етичні способи їх подолання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, поточні тести . Екзаменаційний контроль (60 %): іспит; тестові завдання (50 %) усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: за виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР- виконаня практичних робіт та лабораторних робіт) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам. Порядок виставляння балів за ОІР у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид ОІР: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання ОІР; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить суттєві помилки у розрахунках або методиці; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР. Поточні тести являють собою вибіркові тести І-го рівня до кожної теми, передбаченої навчальною програмою курсу. Вирішуючи тести потрібно вибрати правильну відповідь. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 12 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Ділові контакти з іноземними партнерами: Навч.-практ. посіб. для бізнесмена / Європейський ун-т / І.І. Тимошенко (заг.ред.), Юрій Іванович Палеха (уклад.) – К. : Видавництво Європейського університету, 2018. — 283с. 2. Радевич-Вінницкий Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – К.: Знання, 2019. – 291 с. 3. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 380 с. 4. Шайда О.Є. Дипломатичний протокол та етикет: Навчальний посібник. Львів: Вид-во ЛКА, 2013. – 336 с. 5. Корпоративна соціальна відповідальність: навч. посібник / уклад. : В.Ю. Грунтковський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 140 с. 6. Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Кадацька Т. О. Корпоративна культура у системі реалізації маркетингової стратегії компанії. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 10–16. 7. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Етика бізнесу та правила ведення переговорів» для студентів Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8733
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).