Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.055
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: метою виконання та захисту кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти є завершальним етапом навчання за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», що дає право на здобуття освітнього ступеня «бакалавр». Кваліфікаційна робота бакалавра – форма самостійної роботи здобувача, в процесі якої він набуває умінь і навичок організації та здійснення досліджень, формулювання проблем в підприємницькій діяльності та обґрунтування напрямів їх вирішення. Робота відображає загальноосвітню і фахову зрілість випускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при розв'язанні тих чи інших практичних завдань у сфері підприємницької діяльності.
Завдання: Кваліфікаційна робота бакалавра виконується за матеріалами усіх видів практик і спрямована на вирішення наступних завдань: – систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань, отриманих в процесі навчання, застосування цих знань при вирішенні конкретних методичних та прикладних завдань; – відпрацювання навичок аналітичної роботи, застосування методики аналізу результатів діяльності підприємницьких структур; – здатністю розв’язувати проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
Результати навчання: Розв’язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління на підприємствах і в організаціях, ініціювання впровадження новацій у діяльність підприємств і організацій відповідно до узагальненого об’єкта діяльності бакалавра.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка, менеджмент, менеджмент природоохоронної діяльності, бізнес-планування.
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз показників діяльності підприємства, обсяг реалізації, фінансові результати, кадровий потенціал підприємства, основні фонди підприємства, оцінка фінансово стану підприємства, аналіз екологічних показників діяльності підприємства, аналіз і опис устаткування і технологій, оцінка впливу підприємства на навколишнє природне середовище як джерела порушень і забруднень;ступінь використання природних ресурсів підприємством у виробничої діяльності.
Опис: Зміст кожного розділу кваліфікаційної роботи значною мірою визначається обраною темою та індивідуальним завданням
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 балів) – диференційований екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумковий контроль (100 балів) – диференційований екзамен.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: організаційно-методичні положення державної атестації: навчальний посібник / Князь С.В., Бець М.Т., Фарат О.В., Косовська В.В. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2019
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).