Бізнес у соціальних мережах

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.086
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Косовська Віра Василівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: сформувати у студентів необхідний обсяг теоретичних і практичних знань про механізми успішного просування бізнесу в соціальних мережах
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: інтегральної: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. спеціальні фахові: ФКС 3.8. Здатність до організації бізнесу у соціальних мережах
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РНС 3.8. Демонструвати здатність організації бізнесу у соціальних мережах. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Оподаткування комерційної діяльності, Безпека електроної комерції Кореквізити: Оцінка конкурентоспроможності підприємств Інтернет-торгівлі, Криптовалюта та віртуальні біржі
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Бізнес у соціальних мережах” вивчає загальнотеоретичні положення, що розкривають особливості виникнення та функціонування соціальних мереж як майданчиків для розгортання та підтримки бізнес-проектів.
Опис: ТЕМА 1. Феномен соціальних мереж Поняття соціальної мережі. Теорія шести рукостискань. Теорія п’яти кліків. Види та класифікація соціальних мереж. Функціонал соціальних мереж. Користувачі соціальних мереж. Цікаві факти про соціальні мережі. Небезпеки соціальних мереж. Безпека у соціальних мережах. ТЕМА 2. Інструменти підвищення активності користувачів у соціальних мережах Активність користувачів у соціальних мережах. П’ять основних видів контенту для соціальних мереж. Десять ідей для постів в соціальних мережах, здатних активізувати користувачів. Механіки конкурсів і акцій в соціальних мережах. Хештеги як спосіб активізації користувачів соціальних медіа. Правила мережного етикету. ТЕМА 3. Копірайтинг Копірайтинг та його види. Особливості та правила написання постів. Стилі написання текстів. Загальні недоліки рекламних текстів. Форматування та оформлення публікацій. Формули продажного копірайтингу. Вимоги до копірайтерів. ТЕМА 4. Соціальні мережі як бізнес-майданчик Інтереси бізнесу і можливості в соціальних мережах. Використання 6 соціальних мереж для пошуку роботи. Профіль у соціальній мережі як резюме. Основні способи заробітку у соціальних мережах. Причини невдач у роботі із соціальними мережами. Як вибрати платформу. Позитивні результати, яких можна досягнути за рахунок просування в соціальних мережах. Зарубіжний досвід використання соціальних мереж у власному бізнесі. ТЕМА 5. Створення сильного бізнес-бренду у соціальних мережах Що просувати? Ефективні способи розкручування бізнесу у соціальних мережах. Кроспостинг. Таргетинг. Особливості запуску таргетингової реклами. Ретаргетинг. Причини неефективності таргетингової реклами. Правильне просування бізнесу в соціальних мережах. Сучасні тренди просування у соціальних мережах. Незвичайний бізнес у соціальних мережах. ТЕМА 6. SMM-стратегії та інструменти просування в соціальних мережах Що таке SMM? SMM-фахівець. SMM-стратегія. Контент-план. Курування контенту. Типи і способи курування контенту. Правила успішного курування контенту. Інструменти підбору контенту. Методи SMM просування. Аутсорсинг SMM. Бюджет на SMM-кампанію. Вартість SMM розкрутки. Як самому навчитися SMM. Інструменти просування в соціальних мережах. Тренди в SMM. ТЕМА 7. Ефективність роботи в соціальних мережах Основні метрики і KPI в інтернет-маркетингу. Метрики Facebook. Ключові метрики Instagram. Сервіси відслідковування активності у соціальних мережах. Статистика сторінок Facebook. Аналітика Instagramаккаунта.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%): усне опитування, поточне тестування, виконання практичних завдань. Підсумковий контроль (60%): письмова компонета (50%), усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання практичної роботи здійснюється за 5 - бальною шкалою, з них 4 бали відводиться за письмове виконання практичної роботи (самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання; достовірність результатів; аргументованість висновків) та 1 бал – за усний захист практичної роботи та вчасне виконання. Порядок виставляння балів за контрольну та практичні роботи у % від максимальної кількості балів виділених на певний вид робіт: 0% – завдання не виконано або виявлено плагіат чи встановлено факт несамостійного виконання роботи; 40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки описового, методичного або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні; 60% – завдання виконано повністю, проте містить суттєві помилки у відповідях та розрахунках; висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані; 80% – завдання виконано повністю, проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 100% – завдання виконано правильно і без зауважень Усне опитування передбачає отримання : 5 балів –здобувач освіти дає правильні відповіді на усні питання, використовуючи відповідну термінологію, правильно тлумачить основні поняття та наводить реальні приклади з предмету; 4 бали - здобувач освіти дає відповіді на усні питання, допускаючи при цьому незначні помилки. Під час відповіді застосовує відповідні терміни, дає тлумачення їх змісту, але при цьому допускає певні неточності.; 3 бали - здобувач освіти не вміє дати чіткої та однозначної відповіді на усне питання. Правильну відповідь може дати тільки за допомогою викладача чи інших студентів, допускає помилки у знанні відповідного матеріалу, не вміє дати тлумачення основних понять; 1-2 бали - здобувач освіти не вміє дати відповіді на усне питання або відповідає не по суті поставленого питання, демонструє незнання основних понять та означень. Поточні тести являють собою вибіркові тести І-го рівня до кожної теми, передбаченої навчальною програмою курсу. Вирішуючи тести потрібно вибрати правильну відповідь. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 7 балів. Підсумкове тестування передбачає вирішення тестів з усього курсу. Залежно від кількості правильних відповідей здобувач освіти може отримати до 50 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Белянська, О., & Огерчук, Ю. (2021). Соціальні мережі та бізнес: значимість, преваги та проблеми. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-70 2. Довгань О.Д. Соціальні мережі як чинник впливу на інформаційну безпеку. Правова інформатика. 2015. № 2(46). С. 25–31. 3. Лобовікова О.О., Мельніков А.С. Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2011. Вип. 5. С. 154–160. 4. О.В. Виноградова, Н.М. Недопако. «Маркетинг у соціальних мережах». - 2022. 5. Робота із соціальними мережами : Посібник з питань використання соціальних мереж, розроблений департаментом преси і публічної інформації Консультативної місії ЄС в Україні. Київ, серпень 2020, 46 с. 6. Соцмережі 2021. URL: https://hromadske.ua/posts/socmerezhi-2021-tiktok-starshaye-facebook-perevazhnozhinochij-a-strichku-mi-gortayemo-400-miljoniv-rokiv 7. Соціальні мережі для бізнесу – використовуємо правильно! URL: https://webprofit.com.ua/sotsialnimerezhi-dlya-biznesu/ 8. 7 важливих причин, чому вашому бізнесу слід використовувати соціальні мережі. URL: https://ag.marketing/blog/chomu-vashomu-biznesu-varto-vikoristovuvati-soc-aln-merezh/ 9. Social Media Marketing for Businesses. URL: https://www.wordstream.com/social-media-marketing 10. Tanuj Barai and ot. (2021). Use of Social Media in Business. DOI: 10.13140/RG.2.2.11086.79680
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).