Документальний супровід митної експертизи товарів

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.064
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: К.е.н., доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Шайда О.Є.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: набуття майбутніми фахівцями глибоких знань з основ документального супроводу експертизи омерційної діяльності та формування у них економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з практичною діяльністю в області комерції.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити і вирішувати завдання у сфері професійної діяльності; ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; фахові компетентності: ФК3. Розуміння форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин; ФК9.Знання та розуміння організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торгівельних і біржових структур. ФКС2.8. Здатність організувати документальний супровід комерційної діяльності
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами. РН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і теле-комунікаційні технології обміну та розповсюджен-ня професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів РН19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Зн1 Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Ум1 Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1 Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію Автономія та відповідальність: АВ1 Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах АВ3 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Економічна теорія Кореквізити: Експертиза тари і пакувальних матеріалів Товарознавство та експертиза якості послуг
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни сприяє формуванню розуміння у здобувачів вищої освіти сутності та специфіки механізму функціонування експертизи міжнародної торгівлі на сучасному етапі та специфіки документування різних її форм
Опис: Еволюція митної справи в Україні. Митна система України. Взаємодія Державної фіскальної служби України з органами державної влади та місцевого самоуправління. Базові елементи митно-тарифної системи . Митна політика та митно-тарифне регулювання. Митні платежі як інструмент митного регулювання ЗЕД країни. Товарна номенклатура в митній справі. Митне оформлення та контроль як складова митної політики. Декларування митної вартості товарів. Порядок переміщення та пропуск через митний кордон України осіб, товарів та інших предметів. Незаконне переміщення предметів через митний кордон
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): практичні роботи, усне опитування, поточні тести, контрольна робота.
Критерії оцінювання результатів навчання: За виконання усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР) виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: своєчасність виконання; самостійність виконання; правильність методики вирішення завдання та алгоритму її реалізації; достовірність результатів; відповідність одиниць вимірювання; аргументованість висновків; відповідність звіту встановленим вимогам.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті: 100-88 балів «Атестований з оцінкою «відмінно» - виставляється у випадку, коли здобувач вільно і у повному обсязі володіє програмним матеріалом курсу. При відповіді повинна бути показана обізнаність із основними теоретично-методичними аспектами науки, розуміння сутності і напрямів застосування знань. Здобувач повинен вміти вирішувати завдання, пов’язані з практичними роботами. 87-71 балів «Атестований з оцінкою «добре» - здобувач допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стрункість знань і свідчать про розуміння здобувачем теоретичного, методичного і практичного матеріалу. 70-50 балів «Атестований з оцінкою «задовільно» - добре володіючи програмним матеріалом курсу, здобувач неповно розкриває спеціальні питання, закономірності, не зовсім точно трактує поняття і терміни. Прикладні завдання виконуються загалом методично неправильно, однак спостерігаються значні розбіжності у кінцевих результатах. Загалом здобувач володіє мінімальними знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції. 49-26 балів «Не атестований» - здобувач не володіє спеціальною термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних, методичних і прикладних питань. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого здобувача недостатні для виконання фахових обов’язків. Виконав більше 50% обов’язкових індивідуальних робіт. 25-0 балів «Не атестований з оцінкою «незадовільно» - здобувач не розуміє сутності поставлених питань, не володіє основними поняттями курсу, виконав менше 50 % обов’язкових індивідуальних робіт.
Рекомендована література: 1. Про Національний стандарт на організаційно-розпорядчу документацію// Довідник кадровика. – 2003. 2. Беспянська Г. В. Організація роботи з документами: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2019. – 244 с. 3. Боровський, В. Н. Діловодство в банківських установах [Текст] : Навчальний посібник / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін; Ред. В. Н. Боровський ; М-во освіти і науки України, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 223 с 4. Голован А.С. Зразки оформлення документів. – Донецьк, 2017. 5. Гончарова М.І. Документаційне забезпечення менеджменту. – К.: Либідь, 2016. 6. Ломачинська І.М. Спеціальне діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Ломачинська І.М., Лоскутова С.А.; За наук. ред. Т.Г. Горбаченко: В 2 ч.. – Ч. 2. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 445 с. 7. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Документальний супровід комерційної діяльності» для студентів Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8732 8. Шкіцька І.Ю. Управлінське документознавство: навч. осібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2020. – 382 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).