Криптовалюта та віртуальні біржі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.087
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчальноі? дисципліни «Криптовалюти та віртуальні біржі» є засвоєння теоретичних знань та формування професіи?них компетентностеи? щодо організаціі? та проведення біржових торгів у віртуальному просторі, та функціонування ринку криптовалют.
Завдання: Основні завдання: ? оволодіти теоретичними та організаціи?ними основами функціонування ринку криптовалют та віртуальних бірж; ? поглиблено вивчити регуляторні та законодавчі акти щодо функціонування ринку криптовалют та віртуальних бірж; ? набути знань з питань організаціі? та здіи?снення біржовоі? діяльності; ? оволодіти практичними навичками проведення торгів цифровими активами на віртуальних біржах; ? оволодіти теоретичними підходами та практичними навичками щодо проведення технічного та фундаментального аналізу; ? набути знань з питань організаціі? та здіи?снення Інтернет-треи?дингу; ? ознаи?омитися з процедурою Іnitial Сoin Оffering; ? набути знань з питань маи?нінгу криптовалюти та основних і?і? видів ? ознаи?омитися з технологією блокчеи?н та формами і?і? практичного застосування у діяльності фінансових інституціи?.
Результати навчання: а) знати: - основні принципи, технології, форми, методи, механізми організації та проведення біржових торгів; - концептуальні засади здійснення професійної діяльності на біржовому ринку; - порядок функціонування фондових бірж; - правила здійснення біржової діяльності; - біржові операції; - основні методи технічного аналізу; - загальну схему проведення фундаментального аналізу; - основні види біржових графіків і правила їх побудови; - елементи та основні групи операцій хеджування; - основні принципи та форми Інтернет-трейдингу; - різновиди криптовалют; - основні етапи ICO; - основні форми та методи майнінгу криптовалюти; - принципи та механізм технології блокчейн. б) уміти: - застосовувати правила біржової торгівлі; - застосовувати основні методи розрахунку біржових індексів; - проводити фундаментальний аналіз; - застосовувати основні методи технічного аналізу; - будувати основні види біржових графіків; - використовувати операції хеджування; - проводити порівняльний аналіз криптовалют; - розробити план проведення ІСО
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Макроекономіка • Міжнародні торговельні організації. • Облік та оподаткування
Короткий зміст навчальної програми: Фондовий ринок та його учасники . Інструменти фондового ринку . Фондова біржа та біржові операції . Фундаментальний аналіз . Технічний аналіз. Хеджування угод на біржовому ринку . Інтернет-трейдинг . Сутність та різновиди криптовалют . ICO (Initial Coin Offering) як засіб залучення інвестицій. Майнінг (mining) криптовалюти . Технологія блокчейн (blockchain)
Опис: Тема 1 Криптовалюти, і?хні види, принципи маи?нінгу та роль на фінансовому ринку Тема 2 Правове регулювання операціи? з криптовалютою в зарубіжних краі?нах та в Украі?ні Тема 3 Фондовии? ринок, и?ого учасники та інструменти Тема 4 Фондові біржі та принципи організаціі? біржових операціи? Тема 5 Принципи та інструменти проведення фундаментального аналізу на біржовому ринку Тема 6 Основи проведення технічного аналізу, и?ого методи та індикатори Тема 7 Механізми хеджування угод на біржовому ринку Тема 8 Інтернет-трединг як спосіб доступу до торгів на віртуальних біржах Тема 9 ICO (Initial Coin Offering) як засіб залучення фінансових інвестиціи? Тема 10 Технологія блокчеи?н (Blockchain) та форми і?і? застосування на фінансових ринках
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Господарський кодекс України : ред. від 03.02.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 2. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 01.01.2013 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/ 3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 01.01.2013 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96. 4. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : Закон України від 01.01.2013 р. [Електронний ресурс] /Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/710/97. 5. Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії. Рішення НКЦПФР 23.03.2017 № 209 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0525-17 6. Аржевітін С. М. Монетарні аспекти використання віртуальних валют [Текст] /С.М. Аржевітін// Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту. - 2017. - Вип. 4. - С. 6- 8. 7. Бачо Р.Й. Державне регулювання ринків фінансових послуг в умовах функціонування віртуальних валют (криптовалют) / Р.Й. Бачо // Бізнес Інформ. – 2015. – № 11. – C. 294–298. 8. Берлач А. І. Організаційно-правові основи біржової діяльності : навч. посіб. / А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. – К. : Фенікс, 2000. – 336 с. 9. Васильчак С.В. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики /С.В. Васильчак, М.В. Куницька-Іляш, М.П. Дубина// Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2017. - т 19. - № 76. –С.19-25. 10. Волосович С.В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку [Текст] /С.В. Волосович// Економіка України. - 2016. - № 4. - С. 68-78
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).