Оцінка конкурентоспроможності підприємств Інтернет торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.04.E.088
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичного знання та практичних навиків щодо управління конкурентоспроможністю підприємств Інтернет торгівлі у сучасних умовах господарювання. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - ураховувати основні економічні закони у процесі професійної діяльності; - формувати й обробляти необхідну інформаційну базу щодо особливостей діяльності об’єднань підприємств; - вивчення теорії, вітчизняного і світового досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю підприємствІнтернет торгівлі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка, менеджмент, менеджмент природоохоронної діяльності, бізнес-планування.
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні теорії конкуренції . Державне регулювання конкуренції. Діагностика конкурентного середовища підприємства Інтернет торгівлі. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства Інтернет торгівлі та його складових. Формування конкурентних переваг підприємства Інтернет торгівлі. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства Інтернет торгівлі. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства Інтернет торгівлі Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. Управління конкурентоспроможністю підприємства Інтернет торгівлі . Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства Інтернет торгівлі. Розроблення і реалізація програм підвищення конкурентоспроможності. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління конкурентоспроможністю підприємства Інтернет торгівлі
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): тестовий контроль, лабораторні заняття, практичні заняття усне опитування; Підсумковий контроль (70%): іспит (тестові завдання (60%). усна компонента(10%)).
Рекомендована література: 1. Управління конкурентоспроможністю підприємств: підручник / П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О., Шумська С.С., Федорченко Н.В., Гелич А.О., П’ятницький Д.В. За заг. ред. д-р. екон. наук., проф. Г.Т. П’ятницької. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 700 с. 2. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2018. – 231 с. 3. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 212 с. 4. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. – К.: Таксон, 2014. – 704 с. 5. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 384 с. 6. Омельяненко Т. В., Барабась Д. О., Вакуленко А. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства. – К.: КНЕУ, 2016. – 272 с. 7. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / За ред. проф. І.О.Піддубного. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. – 264с. 8. Пономаренко В.С., Піддубна Л.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Підручник. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2018. – 328с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).