Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.053
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: КНЯЗЬ Святослав
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета практики – оволодіння студентами сучасними технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності; формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.
Завдання: ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК7. Здатність працювати в команді. ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища. ЗК10. Здатність діяти відповідально і свідомо. ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. СК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. СК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. СК4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. СК5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. СК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. СК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. СК8. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. СК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. СК10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Результати навчання: РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. РН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами. РН4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. РН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. РН7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати. РН8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави. РН10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. РН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. РН12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. РН13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. РН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. РН15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. РН16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці. РН17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. РН18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності. РН19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. РН20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. Лінія 1. «Товарознавство та митна експертиза товарів» РНС 1.1. Демонструвати знання та уміння з організації пакування та зберігання товарів. РНС 1.2. Демонструвати знання та вміння в процесі взаємодії з міжнародними організаціями з акредитації РНС 1.3. Застосовувати відповідні методи під час проведення митної експертизи промислових товарів. РНС 1.4. Демонструвати знання та уміння щодо проведення експертизи у міжнародній торгівлі. РНС 1.5. Вміти приймати виважені управлінська рішення за основними напрямками митно-логістичних процесів. РНС 1.6. Застосовувати відповідні методи під час проведення митної експертизи біржових товарів РНС 1.7. Застосовувати відповідні методи під час проведення митної експертизи продовольчих товарів РНС 1.8. Здійснювати якісне документальне забезпечення митного супроводу експертизи товарів РНС 1.9. Демонструвати знання та уміння проведення експертизи якості послуг РНС 1.10. Вміти проводити інформаційний пошук з проблем удосконалення якості продукції та методів експертизи товарів РНС 1.11. Демонструвати знання з сучасного стану ринку продовольчих товарів. Лінія 2. «Комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів» РНС 2.1. Демонструвати знання щодо сутності міжнародної економічної діяльності міжнародних торговельних організацій. РНС 2.2. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної діяльності підприємств в умовах сталого розвитку РНС 2.3. Знати особливості інформаційної бази обліку матеріальних і грошових цінностей, витрат, товароруху, прибутку. РНС 2.4. Застосовувати відповідні методи трансферного ціноутворення у комерційної діяльності підприємств РНС 2.5. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації комерційної діяльності та міжнародного трансферу технологій. РНС 2.6. Вміти застосовувати на практиці необхідні стратегії реклами і просування товарів на ринку РНС 2.7. Демонструвати вміння проведення фінансового аналізу та оцінювання результатів комерційної діяльності. РНС 2.8. Здійснювати якісний документальний супровід комерційної діяльності РНС 2.9. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективного укладання міжнародних трансферних операцій та контрактів. РНС 2.10. Знати найбільш ефективні технології проведення переговорів та вміти налагоджувати нові ділові контакти РНС 2.11. Вміти проводити оцінку окремих показників фінансового стану підприємства з використанням математико-статистичних методів та моделей. Лінія 3. «Інтернет-торгівля» РНС 3.1. Володіти знаннями та технологіями продажу з використанням брендингу торговельних структур. РНС 3.2. Застосовувати сучасні стратегії електронного бізнесу на практиці. РНС 3.3. Володіти знаннями та технологіями організації інформаційної безпеки електронної комерції. РНС 3.4. Демонструвати знання та вміння в процесі використання електронних платіжних систем. РНС 3.5. Здатність моделювати економічні результати в Інтернет-торгівлі РНС 3.6. Застосовувати знання елементів електронного ринку; особливостей віртуальних підприємств, тактичних прийомів Інтернет-торгівлі. РНС 3.7. Вміти використовувати методи Інтернет –маркетингу в процесі організації підприємницької, торговельної та біржової діяльності. РНС 3.8. Демонструвати здатність організації бізнесу у соціальних мережах. РНС 3.9. Вміти оцінювати конкурентоспроможність підприємств Інтернет-торгівлі РНС 3.10. Демонструвати базові та структуровані знання особливостей функціонування віртуальних бірж та володіти технологіями використання крипто валюти. РНС 3.11. Здатність прогнозувати економічні результати в Інтернет-торгівлі. Зн1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень Зн2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності Ум1. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів К1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності К2.Здатність ефективно формулювати комунікаційну стратегію АВ1. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. АВ2. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб АВ3. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Обов'язкові і вибіркові компоненти спеціальності
Короткий зміст навчальної програми: Aналіз показників діяльності підприємства, обсяг реалізації, фінансові результати, кадровий потенціал підприємства, основні фонди підприємства, в тому числі природоохоронного призначення, оцінка фінансово стану підприємства, аналіз екологічних показників діяльності підприємства, аналіз і опис устаткування і технологій, зокрема на предмет захисту атмосфери, літосфери і гідросфери від порушень і забруднень, оцінка впливу підприємства на навколишнє природне середовище як джерела порушень і забруднень;ступінь використання природних ресурсів підприємством у виробничої діяльності.
Опис: 1. Організаційно-правова форма підприємства. 2. Організація роботи із здійснення основних видів діяльності. 3. Джерела та канали надходження інформації для забезпечення діяльності підприємства, порядок її обробки. 4. Формування структури асортименту торговельного підприємства. 5. Аналіз походження товарів за штриховим кодом. 6. Визначення виробників товарів за особливостями маркування. 7. Оцінювання товарних запасів бази, складу, магазину та їх оптимізація. 8. Обчислення оптимальної партії та інтервалу завезення товарів. 9. Перевірка якості, відповідність маркування, комплектність товарів вітчизняного (закордонного) виробництва, що реалізуються підприємством. 10. Визначення ступеня екологічної безпеки товарів та тари (на прикладі конкретної групи товарів). 11. Особливості контролю за дотриманням технології обслуговування, додержання правил охорони праці, техніки безпеки та захист довкілля від забруднення. 12. Аналіз забезпеченості підприємств необхідним технологічним обладнанням для зберігання товарів. 13. Розроблення заходів щодо усунення причин порушень торговельно-технологічних процесів та підвищення якості обслуговування. 14. Організація оперативного контролю режимів зберігання товарів. 15. Організація, укладання і оформлення угоди щодо закупівлі товарів. 16. Організація і впровадження прогресивних методів продажу товарів. 17. Формування бізнес-плану розвитку торговельного підприємства. 19. Особливості управління фінансами, товарними запасами, товарним забезпеченням торговельного підприємства. 20. Організація матеріального стимулювання на підприємстві.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумковий контроль (100 балів) – диференційований залік.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: організаційно-методичні положення державної атестації: навчальний посібник / Князь С.В., Бець М.Т., Фарат О.В., Косовська В.В. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2019
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).