Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.00.O.054
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Князь Святослав, Славюк Ростислав, Фарат Олександра, Кучер Леся, Ємченко Ірина, Русин-Гриник Роман, Данько Тетяна, Яворська Надія, Косовська Віра
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета виконання та захисту кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти є завершальним етапом навчання за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», що дає право на здобуття освітнього ступеня «бакалавр». Кваліфікаційна робота бакалавра – форма самостійної роботи здобувача, в процесі якої він набуває умінь і навичок організації та здійснення досліджень, формулювання проблем в підприємницькій діяльності та обґрунтування напрямів їх вирішення. Робота відображає загальноосвітню і фахову зрілість випускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при розв'язанні тих чи інших практичних завдань у сфері підприємницької діяльності.
Завдання: В процесі виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студент має продемонструвати здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Загальні компетентності: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність спілкуватися іноземною мовою. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Здатність працювати в команді. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. Прагнення до збереження навколишнього середовища. Здатність діяти відповідально і свідомо. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Спеціальні (фахові) компетентності: Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Результати навчання: Програмні результати навчання: Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави. Демонструвати базові і структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур. Оцінювати характеристики товарів, робіт та послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і застосовувати його на практиці. Знати основи обліку і оподаткування у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків. Уміння критично мислити, аналізути та синезувати в професійних цілях. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземними мовами. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Організовувати пошук, самостійний вибір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягти професійних цілей. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнення суспільства. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Підприємництво в умовах сталого розвитку Державне регулювання підприємництва Бізнес-планування у торговельних підприємствах Управління проектами в торгівлі Інновації та інвестиції в торгівлі Брендинг торговельних структур Міжнародні організації з акредитації харчових лабораторій Управління персоналом в торгівлі Міжнародні торговельні організації Торговельна логістика Міжнародна торгівля Побудова системи маркетингу торговельного підприємства Митна логістика Маркетингові дослідження підприємств торгівлі Бізнес планування екологічних проектів Формування трансферної структури Формування системи оцінювання якості товарів Структури оцінки якості товарів Міжнародні трансферні структури Управління персоналом в торговельному підприємництві Економіка торгівлі Економічний аналіз та прогнозування Захист прав споживачів Моделювання і прогнозування в Інтернет-торгівлі Міжнародний трансфер технологій Митна логістика Інтернет-маркетинг Електронні платіжні системи Віртуальні підприємства Безпека електронної комерції Екологічна експертиза товарів Оподаткування комерційної діяльності Експертиза тари та пакувальних матеріалів Товарознавство та експертиза якості послуг Товарознавство та митна експертиза у сфері будівництва Товарознавство та митна експертиза біржових товарів Експертиза у міжнародній торгівлі Основи обліку та оподаткування підприємницької діяльності Управління трансфером та комерційною діяльністю Міжнародні трансферні операції та контракти
Короткий зміст навчальної програми: Аналіз показників діяльності підприємства, обсяг реалізації, фінансові результати, кадровий потенціал підприємства, основні фонди підприємства, оцінка фінансово стану підприємства, аналіз екологічних показників діяльності підприємства, аналіз і опис устаткування і технологій, оцінка впливу підприємства на навколишнє природне середовище як джерела порушень і забруднень;ступінь використання природних ресурсів підприємством у виробничої діяльності.
Опис: Кваліфікаційна робота бакалавра виконується за матеріалами усіх видів практик і спрямована на вирішення наступних завдань: – систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань, отриманих в процесі навчання, застосування цих знань при вирішенні конкретних методичних та прикладних завдань; – відпрацювання навичок аналітичної роботи, застосування методики аналізу результатів діяльності підприємницьких структур; – здатністю розв’язувати проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Методичні рекомендації і вимоги до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність розроблені на підставі Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти НУ «Львівська політехніка» та Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу НУ «Львівська політехніка».
Критерії оцінювання результатів навчання: Шкала переведення оцінок захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи: відмінно - 94 бали; добре - 80 балів; задовільно - 60 балів; незадовільно - 0 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – Львів, 2023. – 26 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).