Технічне регулювання

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 6.076.01.E.065
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни «Технічне регулювання»: формування теоретичних знань та практичних навичок щодо системи технічного регулювання, стандартизації, метрології та оцінки відповідності, а також ринкового нагляду, співробітництва у сфері технічного регулювання
Завдання: Основні завдання навчальної дисципліни «Технічне регулювання»: набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь із сучасних світових тенденцій у системі технічного регулювання, її реформування; стандартизації, координації процесу розробки та прийняття стандартів; гармонізації цих нормативних документів із стандартами ЄС; пошуку та кваліфікованого застосовування нормативної документації; метрології; оцінки відповідності; процедури визнання на європейському та міжнародному рівнях сертифікатів відповідності товарів базовим вимогам безпеки; органів з оцінки відповідності, а також органів ринкового нагляду, співробітництва у сфері технічного регулювання; формування навичок у застосуванні стандартів, технічних регламентів та інших нормативних документів.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - зміст директив ЄС; - концепції «нового» та «глобального» підходів технічного регулювання; - зміст модулів оцінки відповідності; - принципи нотифікації органів з оцінки відповідності; - принципи маркування знаком СЄ; - принципи ринкового нагляду; - нормативно-правове забезпечення технічного регулювання; - принципи реформування сфери технічного регулювання в Україні; - оцінку стану технічного регулювання в Україні; - статистичні методи в управлінні якістю сертифікації; - систему МЕК; вміти: - вирізняти директиви «нового» та «глобального» підходів; - відстежувати переліки продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації; - заповнювати форми сертифікатів відповідності; - заповнювати форми свідоцтв про визнання; - розробляти контрольні листки; - здійснювати стратифікацію; - будувати діаграми Парето; - здійснювати кореляційний аналіз; - складати контрольні карти; - будувати гістограми розподілу; - будувати діаграми Ісікави; - оцінювати точність технологічних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Макроекономіка • Міжнародні торговельні організації. • Облік та оподаткування
Короткий зміст навчальної програми: Європейський підхід до технічного регулювання. Директиви ЄС. Концепції «нового» та «глобального» підходів. Модулі оцінки відповідності директивам ЄС. Нотифікація органів з оцінки відповідності. Принципи маркування знаком СЄ. Принципи ринкового нагляду в ЄС. Нормативно-правове забезпечення технічного регулювання в Україні.
Опис: Європейський підхід до технічного регулювання. Директиви ЄС. Концепції «нового» та «глобального» підходів. Модулі оцінки відповідності директивам ЄС. Нотифікація органів з оцінки відповідності. Принципи маркування знаком СЄ. Принципи ринкового нагляду в ЄС. Нормативно-правове забезпечення технічного регулювання в Україні.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; підготовка презентацій, доповідей; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень тощо).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30%): практичні завдання, усне опитування Підсумковий контроль (70%, екзамен)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Акредитація в Україні. Довідник / За заг. ред. С.А. Казанцева. – К., 2003. – 159 с. 2. Бичківський Р.В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: підручник / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. – Львів: «Львівська Політехніка», 2004 – 560 с. 3. Технічне регулювання та підтвердження відповідності в Україні: підручник / С.Т. Черепков, С.І. Кондрашов, М.М. Будьонний. – Харків: «НТУ ХПІ», 2010. - 440 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).