Вступ до фаху та основи класичної екології

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.001
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., асистент Голодовська Олена Ярославівна; к.т.н., доцент Захарко Ярослава Михайлівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • знання закономірностей саморозвитку Природи, взаємовідносини людини з біосферою, функціонування екосистем, біохімічний колообіг хімічних елементів. • формування знань щодо визначення географічних, геофізичних, кліматичних, техногенних факторів впливу на середовище існування людської популяції з метою збереження та відновлення адаптаційних механізмів людини в умовах техногенного прогресу. • знання законів, правил і концептуальних принципів сталого розвитку і глобального раціонального природокористування. Програмні результати: • уміти виділяти екосистеми, біологічне різноманіття, екологічні фактори середовища визначати токсичність хімічних речовин. Результати навчання - знати: - значення функцій живої речовини. - основні закономірності взаємодії екологічних факторів середовища. - флору і фауну, що занесена до Міжнародної Червоної книги. - закономірності поширення та накопичення хімічних речовин живою речовиною.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологічна етика • Основи наукових досліджень • Геологія з основами геоморфології
Короткий зміст навчальної програми: - Закономірності саморозвитку природи. - Взаємовідносини людини з біосферою. - Теоретичні основи екології. - Біорізноманіття і проблеми його збереження. - Сутність природних факторів і антропогенних проблем довкілля. - Закономірності взаємодії суспільства і природи. - Геохімічна класифікація хімічних елементів. - Загальні особливості техногенної міграції.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль, виконання лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%) • підсумковий контроль ( контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. О.Р. Попович, Я.М. Захарко, Н.Ю. Вронська, І.С. Тимчук, Ю.Й. Ятчишин, М.С. Мальований, О.Я. Голодовська. Вступ до фаху та основи екологічних знань: навчальний посібник - Львів, 2021- 140с. 2. Березюк Д.О., Мальований М.С. та інш. Екологічна етика. Навч. посібн. – Львів: БаК, 2010 – 268 с. 3. Рудишин С.Д. Основи біогеохімії: Навч. посіб.- К.: ВЦ «Академія», 2013 - 248 с. 4. О.П. Мягченко. Основи екології: підручник - Київ 2010 - 312с. 5. В.Худоба, Ю. Чикайло. Екологія: навчально-методичний посібник - Львів, ЛДУФК-2016, 92с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).