Фізика

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.007
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Загальної фізики
Лектор: Чекайло М.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Фізика належить до природничих наук, які вивчають закономірності найпростіших форм руху матерії. Тому курс фізики є фундаментом, на якому будується теоретична і практична підготовка інженерів та спеціалістів природничого профілю. Без нього неможливо сформувати спеціаліста, здатного до самостійної творчої діяльності на рівні вимог сучасної науки і техніки. Метою вивчення курсу фізики є: 1) - створити майбутньому спеціалістові надійний науковий фундамент на якому ґрунтується його наступна спеціальна підготовка; 2) - дати студентові можливість орієнтуватися в основних фізичних теоріях та межах їх застосовності, модельних підходах, та навчити фізично грамотно їх використовувати; 3) - сформувати навики планування, проведення та опрацювання результатів вимірювань фізичних величин та інтерпретації отриманих результатів експерименту, у тому числі – оцінювання їх достовірності та похибок вимірювань; 4) - сформувати цілісний науковий світогляд у галузі фізики; 5) - допомогти орієнтуватися в потоці науково-технічної інформації; 6) - підготувати студентів до вивчення спеціальних дисциплін згідно із профілем професійної підготовки.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей (знань, умінь, навичок): Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і складністю умов. Загальні компетентності : 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.. 2. Знання предметної області вищої математики, фізики, хімії з основами біогеохімії, біології, їх критичне розуміння для професійної діяльності.
Результати навчання: Знати: основні закони кінематики і динаміки поступального та обертального рухів тіл, закони збереження, поняття про коливання та хвилі, основи термодинаміки, основні закони електростатики і постійного електричного струму, основні закони магнетизму, хвильову оптику, теплове випромінювання, елементи квантової механіки, основи зонної теорії твердого тіла, елементи ядерної фізики; Вміти: - застосовувати отримані знання для аналізу фізичних явищ та процесів; - виділяти найважливіші фактори, які впливають на поведінку фізичних систем, коректно враховувати їх вплив; - розв’язувати типові фізичні задачі; - виконувати лабораторні роботи із реальним лабораторним обладнанням; - обробляти результати вимірювань та оцінювати похибку вимірювань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: вища математика, біологія кореквізити: метрологія, кліматологія
Короткий зміст навчальної програми: Курс загальної фізики призначений для ознайомлення студентів із основним курсом фізики (механіка поступального та обертального руху, коливання і хвилі, молекулярна фізика і термодинаміка, електростатика, електромагнетизм, електричний струм, хвильова оптика, теплове випромінювання, атомна та ядерна фізика, елементи фізики твердого тіла) на університетському рівні складності, для отримання аналітичних описів складних фізичних процесів. Вивчення даного курсу передбачає також розв'язування задач, та виконання лабораторних робіт із наступним вивченням опрацювання результатів вимірювань, освоєнням за необхідності способів їх графічного представлення, оцінкою похибок вимірювань, та аналізом отриманих експериментальних результатів. Курс фізики служить основою для розуміння фізичної сторони процесів, які відбуваються у реальних промислових установках, і допомагає створювати математичні моделі відповідних процесів для аналізу і синтезу теоретичних і практичних положень і методів наук про довкілля.
Опис: Основні закони кінематики та динаміки поступального та обертального рухів тіл, закони збереження енергії, імпульсу та моменту імпульсу, основи теорії коливань, хвилі та їх поширення, основи молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів та термодинаміки, основні закони електростатики та постійного електричного струму, основні закони магнетизму, хвильову оптику (явища інтерференції, дифракції, дисперсії, поляризації світла), теплове випромінювання, елементи квантової механіки, основи зонної теорії твердого тіла, елементи ядерної фізики.
Методи та критерії оцінювання: Критерії оцінювання теоретичного питання 1) Чи відповідає відповідь на поставлене питання? 2) Чи висвітлено суть фізичного закону, явища? Чи наведені рисунки (за необхідності)? 3) Чи записано у відповіді формули, які описують закон чи явище математично? 4) Чи описані фізичні величини, які входять у формули? 5) Чи вказано розмірності вимірювання фізичних величин? Ствердна відповідь на кожне із п’яти питань відповідає одному балу за це питання. Критерії оцінювання розв’язку задачі: 1) Наявність короткої умови задачі. 2) Переведення числових даних у систему СІ. 3) Пояснення обраного ходу розв’язку задачі. 4) Наявність рисунка. 5) Запис вихідних фізичних формул. 6) Наявність математичних викладок, на основі яких знаходять робочу формулу. 7) Перевірка розмірності отриманого результату. 8) Підстановка числових даних у робочу формулу. 9) Отримане числове значення відповіді. 10) Акуратність запису розв’язку, можливість його однозначно прочитати. Виконання кожного із 10 критеріїв, наведених вище, дає один додатковий бал у оцінку розв’язку задачі на екзамені (максимальна оцінка – 10 балів). При оцінюванні РГР використовуються ті ж критерії оцінювання розв’язків задач, але, оскільки РГР оцінюється максимальною оцінкою 10 балів, суму оцінок за усі десять задач перед внесенням у ВНС ділимо на 10.
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль (ПК): Лабораторні заняття: 1) 5 балів – за підготовку до лабораторних робіт. 2) 15 балів – за виконання лабораторних робіт; Практичні заняття: 1) 10 балів – за розв’язування тестів до теоретичного курсу у ВНС; РГР: 1) 10 балів за 10 розв’язаних задач до свого індивідуального номера завдання у ВНС; Максимальна оцінка за поточний контроль – 40 балів. Екзаменаційний контроль: Письмова компонента: 1) тестові запитання – 20 запитань, 1 бал кожне (правильна відповідь – 20 балів) 2) два теоретичні питання по 5 балів кожне (ручна перевірка надісланої відповіді) 3) дві задачі по 10 балів кожна (ручна перевірка надісланої відповіді) Усна компонента: Відповіді на два короткі теоретичні питання – по 5 балів максимум за одне питання. Час на підготовку до відповіді – не передбачений. Максимальна оцінка за екзамен – 60 балів. Максимальна оцінка за семестр ПК + ЕК = 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Література до теоретичного курсу. 1. І. Р. Зачек, С. І. Ющук, О. Б. Біленька. Фізика і хімічні технології - Львів : Афіша, 2014. - 351 с. 2. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М. Курс фізики. –Львів, Вид. «Афіша», 2004 р. 3. І. Р. Зачек, Б. М. Романи шин. Фізика.– Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2002. — 232 с. 4. Кучерук І.М., Гор6ачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики у трьох т.: Навч. посібник. /За ред. І.М. Кучерука. Т.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – Київ: Техніка, –2006, –532 с. 5. Кучерук І.М., Гор6ачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики у трьох т.: Навч. посібник. /За ред. І.М. Кучерука. Т.2. Електрика і магнетизм. – Київ: Техніка, –2006, –452 с. 6. Кучерук І.М., Горбачук І.Т.Загальний курс фізики: У 3 т./За ред.. І.М. Кучерука. –2-ге вид., випр. Т.3: Оптика. Квантова фізика –К.: Техніка, 2006. –518 с. 7. Воловик П. М. Фізика для університетів. Повний курс в одному томі : підруч. - К.; Ірпінь : Перун, 2005. - 864 c. Література до практичних /семінарських/ занять. 1. І.Р. Зачек , Г.А. Ільчук . Фізика і будівництво. Збірник задач. - Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2011 р. 2. Задачі з фізики. Методичні вказівки. Приклади розв’язування. - Львів, Вид. НУ „ЛП”, 2001 . Література до лабораторних занять. • Лабораторний практикум з фізики. Частина 1, 2, 3 – Львів, Вид. НУ „ЛП”.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).