Аналітична хімія та фізико-хімічні методи аналізу

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: доц. Цюпко Ф.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: здобуття студентами теоретичних знань з аналітичної хімії та інструментальних методів аналізу та їх ознайомлення з методами якісного та кількісного визначення складу речовин.
Завдання: - набуття компетенції застосування інструментальних методів аналітичної хімії використання фізико-хімічних методів аналізу в системі моніторингу забруднень довкілля; - знання та розуміння предметної області та професійної діяльності
Результати навчання: • оцінювати аналітичні можливості методів. • обґрунтовано вибирати методику аналізу для конкретної речовини. • мати навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. • кваліфіковано використовувати лабораторне аналітичне обладнання та прилади. • точно відтворювати методику аналізу за описом. • проводити метрологічну оцінку одержаних результатів. • мати уявлення про застосування інструментальних методів аналітичної хімії в майбутній роботі за спеціальністю та про умови використання фізико-хімічних методів аналізу в системі моніторингу забруднень довкілля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна хімія • Фізика • Вища математика • Основи промислової екології
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, завдання, основнi поняття та класифікація методiв аналiтичної хімiї. Загальна характеристика якісного аналізу. Загальна характеристика кількісного аналізу. Методи кислотно-основного титрування. Окисно-вiдновні та комплексонометричнi методи аналiзу. Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу. Оптичні методи аналізу. Атомно-емісійний спектральний аналіз. Молекулярно-абсорбційний аналіз. Хроматографічні методи аналізу. Електрохімічні методи аналізу, їх класифікація.
Опис: 1. Правила технiки безпеки та поведiнки в лабораторiях аналiтичної хiмiї. Визначення вмісту ацетатної кислоти в розчині; 2. Визначення лужних та лужноземельних металiв методом фотометрiї полум'я; 3. Визначення залiза у виглядi сульфосалiцилату; 4. Потенцiометричне визначення сумiшi кислот; 5. Якiсний хроматографічний аналiз сумiшi органiчних сполук за часами утримування; 6. Визначення натрій тіосульфату кулонометричним титруванням електроґенерованим йодом; 7. Кондуктометричне визначення вмісту сильної кислоти в розчині.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40 %) • підсумковий контроль (60 %) – екзамен
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 40 балів - Захист лабораторних робіт: 20 балів; - Тест: 20 балів; Семестровий екзамен (СЕ) - 60 балів - письмова компонента: 50 балів; - усна компонента: 10 балів. Разом - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу. Д.І. Семенишин, М.М. Ларук: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 148 с. 2. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии.- М.: Химия, 1989. – 448 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).