Біологія та мікробіологія

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.009
Кількість кредитів: 10.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Вронська Наталія Юріївна к.т.н., доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладення дисципліни є вивчення загальних закономірностей життя, вчення про клітину, спадковість, питання загальної екології, вчення про біосферу, основи загальної паразитології.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; ЗК06. Знання основних напрямків розвитку та актуальних проблем біології; розуміння основ екології мікроорганізмів, рослин, тварин, а також та вплив на них абіотичних та біотичних факторів. фахові компетентності: ФК01. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій розвитку та принципів науки Екологія та знання закономірностей саморозвитку Природи, взаємовідносини людини з біосферою, функціонування екосистем; ФК17. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ПР06. Уміти застосовувати методи та методики біологічних та мікробіологічних досліджень. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: ПР03. Демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень в академічних і професійних ситуаціях та повсякденному житті, вміти готувати публічні виступи та документи, які необхідні для участі у міжнародних академічних заходах чи програмах обміну студентами. ПР13. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі природничих наук та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей. Уміння: ПР01. Уміти застосовувати методи та методики аналізу для конкретної речовини, кваліфіковано використовувати лабораторне аналітичне обладнання та прилади. ПР06. Уміти застосовувати методи та методики біологічних та мікробіологічних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Аналітична хімія та ФХМА; Вища математика; Екологія людини; Заповідна справа.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна біологія – наука про життя, закономірності існування живого, механізми розвитку і життєдіяльності організмів. Знання біологічних закономірностей і методів досліджень є основою підготовки фахівців зі даної спеціальності, має велике значення при вивченні людини як біологічного і соціального об’єкта, а також у відношенні практики охорони здоров’я та навколишнього середовища. Метою даної дисципліни є формування в студентів-інженерів цілісного уявлення про загальні закономірності розвитку живої природи, суть життя, його форми, структуру й функціонування екологічних систем, формування системного підходу до вивчення закономірностей життєдіяльності організму людини, механізмів регуляції вегетативних реакцій, взаємодії організму з навколишнім світом та особливостей росту й розвитку.
Опис: Тема 1. Біологія – система наук про живу природу. Поняття про біологію та основні біологічні науки. Методи біологічних досліджень. Рівні організації життя. Тема 2. Основні біологічні закони. Вплив лімітуючих факторів на організм. Закон мінімуму. Закон толерантності (закон Шелфорда). Закон біогенної міграції атомів (В.І. Вернадського). Закон максимуму біогенної енергії (В.І. Вернадського -Е.С. Бауера). Закон піраміди енергій (сформульваний Р.Ліндеманом), або правило 10%. Правило 1 %. 5 аксіом біології. Основні властивості та ознаки живих організмів. Крива Мальтуса. Тема 3. Екологічні чинники навколишнього середовища. Абіотичні чинники. Біотичні чинники. Антропогенні чинники. Тема 4. Екосистеми. Біотична структура екосистеми. Екосистеми, їх структура та види. Біотичний потенціал та опір середовища. Тема 5. Обмін речовин в організмі. Процес обміну речовин. Загальна характеристика пластичного обміну. Загальна характеристика енергетичного обміну. Фотосинтез. Тема 6. Рослинна клітина. Будова рослинної клітини. Життєдіяльність рослинної клітини. Клітинний цикл і розмноження клітин. Тема 7. Значення живих організмів для навколишнього середовища та людини. Роль бактерій у середовищі та у житті людини. Роль грибів у середовищі та у житті людини. Роль найпростіших для довкілля. Роль рослин у середовищі та у житті людини. Роль тварин у середовищі та у житті людини. Тема 8. Природній заповідний фонд. Наукове забезпечення ведення Червоної та Зеленої книг України. Раритетні види, занесені до Червоної книги України. Критерії створення об’єктів ПЗФ. Тема 9. Концепція людського розвитку. Здоров’я людини, гомеостаз. Фактори впливу на здоров’я людини. Тема 10. Вплив негативних факторів на здоров’я людини. Вплив тютюну на організм людини. Вплив алкоголю на організм людини. Тема 11. Мікробіологія. Предмет, історія розвитку і завдання мікробіології. Морфологія та класифікація мікроорганізмів. Організація та життєдіяльність бактерій, дріжджів, плісневих грибів. Комплексні методи досліджень в мікробіології. Класифікація вірусів будова бактеріофаги. Вплив факторів зовнішнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів. Мікробіологічні критерії безпеки харчових продуктів. Принципи нормування продовольчої сировини та харчових продуктів за мікробіологічними показниками. Фактори впливу на життєдіяльність мікроорганізмів в процесі виробництва харчових продуктів. Патогенні мікроорганізми. Мікрофлора продуктів харчування. Зберігання продуктів харчування. Інфекційний процес. Періоди розвитку інфекційного процесу. Характеристика санітарно-показових мікроорганізмів. Антисептики Класифікація та застосування. Імунітет. Види імунітету. Фактори, що впливають на формування імунітету. Комплексні методи досліджень в мікробіології.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: Практичні роботи – 20 балів Лабораторні роботи – 20 балів Екзаменаційний контроль: Письмова компонента – 50 балів Усна компонента – 10 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Біологія : Підручник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України; З. М. Шелест [та ін.]. – 2-е, доп. і перероб. – Київ : Кондор, 2011. – 760 с. 2. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 312 c. 3. Мікробіологія: Підручник // В.К. Позур, М.Г. Сергійчук. – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2005. – 456 с. 4. Пехов А.П. Биология с основами экологии. – С.-Пб.: Лань, 2001. – 672 с. 5. Шатровский А.Г. Системное естествознание и экология: Учебное пособие для студентов вузов. – Х.: Каравелла, 2003. – 188 с. (Гриф МОН України, лист № 14/18.2-1165 від 03.07.2003 р.). 6. Мусієнко М.М. Екологія рослин: підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: Либідь, 2006. – 432 с. 7. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ: Либідь, 2005. – 808 с. 8. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І., Фурзікова Т.М. Мікробіологія: підручник/ МОН України. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 375 с. 9. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. 10. Червона Книга України. Тваринний свiт. / За ред. І.А. Акімова. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 624 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).