Метеорологія і кліматологія

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.014
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: д.т.н., професор Гумницький Ярослав Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • знання основних законів фізики атмосфери, законів випромінювання, теплового балансу Землі. Розуміння методик синоптичної метеорології. • знання закономірностей саморозвитку Природи, взаємовідносини людини з біосферою, функціонування екосистем, біохімічний колообіг хімічних елементів. • формування знань щодо визначення географічних, геофізичних, кліматичних, техногенних факторів впливу на середовище існування людської популяції з метою збереження та відновлення адаптаційних механізмів людини в умовах техногенного прогресу. Програмні результати: • уміти використовувати знання процесів сонячного випромінювання, кругообігу води, хмарність та опади, необхідні для прогнозів формування погоди та екоклімату. Результати навчання: • вивчення будови атмосфери, її роль у житті суспільства; • поєднання антропогенної діяльності суспільства та забруднення атмосфери; • знати процеси сонячного випромінювання, кругообігу води, хмарність та опади; • знати формування погоди та її прогноз, клімат та екоклімат.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Гідрологія, • Геологія з основами геоморфології • Заповідна справа.
Короткий зміст навчальної програми: Методи метеорології та кліматології. Хімічна та вертикальна будова атмосфери. Фізика атмосфери. Сонячне випромінювання. Закони випромінювання. Тепловий баланс Землі. Вода в атмосфері. Хмарність. Опади і осади. Вітер. Швидкість і напрям вітру. Загальна циркуляція атмосфери. Баричне поле. Синоптична метеорологія. Кліматологія.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (70%)
Рекомендована література: 1. Гумницький Я.М. Метеорологія та кліматологія: навч. посібник / Я.М. Гумницький. – Львів. – Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 204 с. 2. Проценко Г.Д. Метеорологія та кліматологія / Г.Д. Проценко. – К. : Вид-во Нац. Ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2007. - 265 с. 3. Максименко Н.В. Метеорологія і кліматологія / Н.В. Максименко. – Харків, 2007. – 90 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).