Гідрологія

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.011
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Захарко Ярослава Михайлівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; • здатність до розуміння гідробіології водних об’єктів та методів гідрологічних досліджень; • здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій розвитку та принципів науки Екологія та знання закономірностей саморозвитку Природи, взаємовідносини людини з біосферою, функціонування екосистем; • здатність до визначення необхідності заповідання окремих територій та об’єктів. Набуття навичок освітньо-виховної діяльності екологічного спрямування та пропаганди природоохоронних, екологічних та неоекологічних знань. Програмні результати: • уміти використовувати знання про живлення, термічний та зимовий режими з метою скласти водний баланс водних об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Аналітична хімія та ФХМА Кореквізити: • Заповідна справа • Геологія з основами геоморфології
Короткий зміст навчальної програми: Гідрологія. Поділ на розділи, значення. Класифікація річок. Енергія і робота річок. Механізм течії річок. Ламінарний та турбулентний режими. Озера їх класифікація. Термічний режим озер. Класифікація вод Світового океану за характером льоду. Типи боліт. Їхня будова та морфологія. Види водних об’єктів. Методи гідрологічних досліджень. Фільтраційні властивості порід. Рух підземних вод. Внутрішньоматериковий вологообіг і яке практичне значення. Артезіанські та грунтові води. Їх значення для народного господарства.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. О.Р. Попович, Я.М. Захарко, М.С. Мальований, І.М. Петрушка, В.В. Сабадаш. Гідрологія: Навчальний посібник. -Львів: АВС, 2013. - 107с. 2. С.С. Левківський Загальна гідрологія.- За ред. С.М. Лисогора.-К.:Фітосоціоцентр, 2000.- 264 с. 3. В.В. Дячок, О.Р. Попович, Я М. Захарко. Основи екології. Навчальний посібник. -Львів.: 2008-131c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).