Заповідна справа

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.015
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., асистент Слюсар Віра Тарасівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Фахові компетентності: • здатність до визначення необхідності заповідання окремих територій та об’єктів. Набуття навичок освітньо-виховної діяльності екологічного спрямування та пропаганди природоохоронних, екологічних та неоекологічних знань. • набуття навичок наукового впорядкування геосистем, опису ландшафтних територіальних структур та типів ґрунтів, способів їхньої оцінки; • здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. Програмні результати: • уміти оптимізувати мережу заповідних територій та об’єктів природно-заповідного фонду; проводити теоретичні та практичні дослідження на заповідних територіях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Гідрологія • Біологія та мікробіологія Кореквізити: • Геологія з основами геоморфології • Екологія ландшафтів та грунтознавство
Короткий зміст навчальної програми: Роль та значення природно-заповідних територій і об’єктів у житті біосфери і суспільства. Історичний розвиток та сучасний стан заповідної справи в Україні. Етапи історичного розвитку заповідної справи. Еволюція концептуальних засад природоохорони. Діяльність Міжнародного союзу охорони природи та ООН. Процес Ріо та Цілі тисячоліття. Законодавчі та нормативні основи становлення і розвитку заповідної справи в Україні. Дотримання природоохоронного законодавства на територіях природно-заповідного фонду. Відображення створення, розширення та охорони ПЗФ в екологічній політиці України. Поняття природних територій та об’єктів особливої охорони згідно законодавства України. Природно-заповідний фонд та його значення у збереженні довкілля. Збереження біорізноманіття на територіях і об'єктах природно-заповідного фонду. Класифікація територій і об’єктів ПЗФ України. Конвенція про збереження різноманіття.Європейський червоний список та перелік МСОП. Поняття Екосистемного підходу. Екологічна мережа України. Наукове забезпечення ведення Червоної та Зеленої книг в Україні. Раритетні види, занесені до Червоної книги України. Критерії створення об’єктів ПЗФ. Червона книга України. Класифікація територій та об’єктів ПЗФ. Характеристика біосферних та природних заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів, зоологічних та дендрологічних парків. Статус і особливості охорони пам’яток природи, заповідних урочищ та парків- пам’яток садово-паркового мистецтва. Основні форми міжнародного співробітництва в галузі заповідної справи. Основні положення конвенцій природоохоронного характеру. Правове забезпечення заповідної справи в Україні. Законодавство України щодо живої природи. Кодекси по відношенню до заповідної справи. Природно-заповідний фонд України та Львівської області. Землі природно-заповідного фонду. Форми власності на території та об'єкти природно-заповідного фонду, обмеження у землекористуванні. Зміни законодавства в сфері заповідної справи.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Заповідна справа в Україні: Навч. Посібник / За заг. ред. М. Д. Гродзинського, М. П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306 с. 2. Сівак В., Солодкий В. Заповідна справа. - Чернівці: Зелена Буковина, 2001. 3. Манюк, О. Р. Заповідна справа : практикум / О. Р. Манюк. - 2-ге вид. із зм. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 60 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).