Інженерна та комп'ютерна графіка

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Нарисна геометрія та інженерна графіка
Лектор: Бойко Олександр Омелянович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: «Інженерна та комп’ютерна графіка» являє собою навчальну дисципліну, що включає до свого складу елементи нарисної геометрії та технічного креслення, які формують основу інженерної підготовки студентів. Оволодіння студентами основ цих курсів сприяє розвитку в них навиків самостійної технічної творчості, що є неодмінною передумовою інженерної діяльності майбутніх фахівців. Мета вивчення даної дисципліни полягає в оволодінні студентами теоретичних знань та практичних навичок, що необхідні для відтворення технічних думок мовою графічного відображення у кресленнях та супроводжуючій їх технічній документації, а також знань та вмінь, що необхідні для розуміння та усвідомлення конструкцій і принципів дії відображених на кресленнях технічних виробів та об’єктів. Засвоєння студентами даної дисципліни забезпечує розвиток у них просторової уяви, формування у студентів конструктивно-геометричного мислення на основі графічних моделей просторових форм, набуття знань і навиків, необхідних для виконання і читання креслень деталей та збірних одиниць, розробок ескізів та створення необхідної для виробництва конструкторської документації тощо.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - ЗК01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. - ЗК10 Набуття компетенцій читати і виконувати креслення деталей машин, механізмів і споруд; аналізувати геометричні форми предметів, абстрактно, логічно і просторово мислити. -відрізняти зображення об'єктів у проекційних системах (ортогональних проекціях, аксонометричних проекціях); -зображувати геометричні фігури (в ортогональних, аксонометричних проекціях); -по декартових координатах будувати зображення заданого об'єкта; -визначати взаємне положення двох елементарних геометричних фігур по рисунку - приналежність однієї іншій, - перетинання та паралельність, представляти положення фігур щодо площин проекцій; -будувати ортогональні проекції взаємно перпендикулярних прямих і площин; вирішувати метричні завдання за допомогою способу заміни площин проекцій та обертання навколо осей (прямих особливого положення); -вирішувати позиційні завдання за допомогою способів: січних площин і допоміжних сфер; -будувати проекції точок, які належать площині або поверхні; -будувати зображення поверхонь: гранних та обертання; -визначати натуральну величину плоских перерізів; -будувати точки перетинання прямої з багатогранником і з тілами обертання;
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Застосування теоретичних основ побудови графічних моделей (зображень) та методик проеціювання для побудови графічних зображень та елементів просторових форм: точок, прямих, площин, окремих ліній та поверхонь. 2. Спроможність розв’язувати задачі на взаємну приналежність і перетин геометричних тіл та поверхонь, на визначення натуральної величини окремих геометричних фігур та віддалей між елементами простору. 3. Виконувати побудову зображень (видів, розрізів, січень, аксонометричних проекцій тощо) на кресленнях та ескізах деталей, розробляти креслення загальних видів збірних вузлів та механізмів, а також здійснювати деталювання складальних креслень чи креслень загального виду із дотриманням вимог діючих в Україні стандартів. 4. Грамотно наносити розміри на робочих кресленнях і ескізах деталей. 5. Оволодіння правилами виконання та оформлення конструкторської документації: креслень, схем, супроводжуючих їх текстових документів. 6. Вміти грамотно застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навики при виконанні та читанні машинобудівних креслень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геометрія. Креслення.Стереометрія Комп’ютерні технології. Вища математика .Курсове і дипломне проектування
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни висвітлюються основи інженерної та комп’ютерної графіки як базис інженерної підготовки студентів. У розділі «Інженерна графіка» вивчається теорія систем проекцій, властивості зображених елементарних фігур, способи та алгоритми розв’язання комплексних та метричних задач позиційного та метричного характеру. Подані методи нарисної геометрії дають змогу досягти наочності зображень. Теми розділу: Предмет нарисної геометрії; завдання точки, прямої, площини і многогранників на комплексному кресленні Монжа; поверхні обертання, многогранники; конструкторська документація; оформлення креслень; елементи геометрії деталей; зображення, написи, позначення; аксонометричні проекції деталей; зображення і позначення елементів деталей; зображення і позначення різьби; робочі креслення деталей; виконання ескізів деталей машин; зображення складальних одиниць; деталювання складального креслення виробів. У розділі «Комп’ютерна графіка» розглядаються питання зображення проекційним способом технічних виробів, вузлів та деталей засобами графічного редактора AutoCAD. Вивчаються базові команди креслення та редагування графічних об’єктів. Подаються методи формування пласких креслень та Ії вивід на друк. Повне оволодіння кресленням як засобом виразу технічної думки досягається в результаті опанування нарисною геометрією та технічним кресленням і вдосконалюється застосуванням комп’ютерної техніки.
Опис: інженерної підготовки студентів. У розділі «Інженерна графіка» вивчається теорія систем проекцій, властивості зображених елементарних фігур, способи та алгоритми розв’язання комплексних та метричних задач позиційного та метричного характеру. Подані методи нарисної геометрії дають змогу досягти наочності зображень. Теми розділу: Предмет нарисної геометрії; завдання точки, прямої, площини і многогранників на комплексному кресленні Монжа; поверхні обертання, многогранники; конструкторська документація; оформлення креслень; елементи геометрії деталей; зображення, написи, позначення; аксонометричні проекції деталей; зображення і позначення елементів деталей; зображення і позначення різьби; робочі креслення деталей; виконання ескізів деталей машин; зображення складальних одиниць; деталювання складального креслення виробів. У розділі «Комп’ютерна графіка» розглядаються питання зображення проекційним способом технічних виробів, вузлів та деталей засобами графічного редактора AutoCAD. Вивчаються базові команди креслення та редагування графічних об’єктів. Подаються методи формування пласких креслень та Ії вивід на друк. Повне оволодіння кресленням як засобом виразу технічної думки досягається в результаті опанування нарисною геометрією та технічним кресленням і вдосконалюється застосуванням комп’ютерної техніки.
Методи та критерії оцінювання: Досягнення результатів навчання оцінюються згідно наступних методів: поточний контроль – виконання та захист практичних графічних робіт; усне (ідивідуальне) та фронтальне (загальне) опитування; тести; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, тощо. Залік. Діагностика теоретичних знань студентів проводиться з використанням віртуального навчального середовища НУ «Львівська політехніка» http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1555 Інженерна та комп’ютерна графіка .
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) 42. Письмова компонента- КЗ 38. Усна компонента 20 . Разом за дисципліну 100 ГР-00 2 ГР-01 5 ГР-01н01 5 ГР-0202 5 ГР-0210 5 ЛР-1 5 ЛР-2 10
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. П.П. Волошкевич, О.О.Бойко, Б.В.Панкевич, Є.В.Мартин, А.Л.Беспалов Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Львів, Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007р 2/ Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна графіка. Київ: Каравела. – 2002. 3. Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурного креслення з основами комп’ютерної графіки: Навчально-методичний посібник / П.П.Волошкевич, О.О.Бойко, Б.В.Панкевич, І.Г.Свідрак, О.П.Калиновська, І.Й.Врублевський, А.О.Шевчук, А.Л.Беспалов, П.П.Волошкевич. – Львів: 2-ге вид., переробл. І доповнено Національного університету «Львівська політехніка», 2010. 4. Практикум з нарисої геометрії до курсу «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Частина І: Навчально-методичний посібник/І.С.Афтаназів, П.П.Волошкевич, О.О.Бойко, А.Л. Беспалов. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. -193 с. 5. Практикум з інженерної графіки до курсу «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка». Частина ІІ: Навчально-методичний посібник/І.С.Афтаназів, П.П.Волошкевич, О.О.Бойко. 6. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька " Оформлення конструкторської документації", "Каравела", 2011 7. Учбові завдання з нарисної геометрії і інженерної графіки. Укладачі: Н.К. Віткун, М.Д.Бевз, В.В.Ванін, С.М.Горбань, В.Й.Залевський К., КПІ, 2003 1. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=822 .Інженерна та комп’ютерна графіка EE. 2. Проекційне креслення. Методичні вказівки до розділу курсів „Нарисна геометрія”, „Інженерна графіка”, „Креслення”. Частина 1: Графічне відображення елементів простору / Укл.: О.П. Калиновська, Б.В. Панкевич, О.О.Бойко. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”. 2006 р. 36с. 3. Інженерна графіка. Методичні вказівки, зразки робіт і варіанти завдань для студентів інженерно-технічних спеціальностей /Укл. О.О.Бойко, Е.В.Мартин, Б.В.Панкевич, П.П.Волошкевич – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”. 2005 р. 56с. 4. Основні вимоги стандартів ЄСКД до оформлення креслень. Геометричні побудови Методичні вказівки з варіантами завдань./ Укл. Б.В. Панкевич, С.І. Рихлінська, О.Р. Баранецька.- Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка” 2004 р.- 32 с. 5. Деталювання складального креслення: Методичні вказівки з курсу „Інженерна графіка для студентів усіх спеціальностей/ Укл: О.О.Бойко, Б.В.Панкевич, І.Г.Пулькевич Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка” 2004 р.- 20 с. 6. Розміри в інженерній графіці. Методичні вказівки з курсу „Інженерна графіка” для студентів усіх спеціальностей / Укл: Є.В.Мартин. - Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка” 2002 р.- 32 с. 7. Нарисна геометрія. Методичні вказівки та варіанти завдань із нарисної геометрії для студентів механічних спеціальностей дистанційної форми начання. Афтаназів І.С., Бойко О.О. Львів НУ «ЛП», 2013р. 8. Методичні вказівки “Різьові з’єднання”.О.М. Римар, І.Й. Врублевський, І.С. Афтаназів. - Львів, ЛПІ, 1990р. 1.https://uk.wikipedia.org/wiki/ Єдина_система_конструкторської_документації 2. http://citm.ho.ua/Dist/Txt/DSTU_2_4-4-2009.pdf 3.http://studopedia.com.ua/1_135930_Informatsiyne-zabezpechennya-robit-z-standartizatsii.html 4. http://www.studfiles.ru/preview/5210615/page:32/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).