Інформатика

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: О.Н. Кузь, канд. техн. наук, доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - набуття навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій; фахові компетентності: - набуття навичок в науково-дослідній роботі студента завдяки організації роботи із науково-технічною документацією, використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень та оформлення публікацій.
Результати навчання: Студент повинен знати: теоретичні основи інформатики; принципи побудови та функціонування комп’ютера; склад та призначення програмного забезпечення комп’ютера; технічні засоби зберігання, обробки, передавання інформації; принципи організації комп’ютерних мереж; основи інформаційної безпеки; призначення та можливості текстових редакторів, електронних таблиць, баз даних; основи побудови алгоритмів та етапи рішення задач з використанням комп’ютера; сучасні програмні засоби у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища; Студент повинен вміти: грамотно працювати на комп’ютері під управлінням певної операційної системи та налаштовувати її; виконувати аналіз та обробку інформації за допомогою текстових редакторів, електронних таблиць, баз даних, систем для автоматизації математичних розрахунків (MathCAD); розробляти алгоритми розв’язання інженерно-технічних задач з екології та охорони навколишнього природного середовища та реалізовувати їх; використовувати сучасні інформаційні системи та технології для вирішення науково-технічних задач у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища; проводити аналіз та обробку інформації про стан навколишнього природного середовища, представляти її засобами сучасних прикладних програм; освоювати нові інформаційні технології і програмні продукти та розуміти тенденції та перспективи розвитку цих технологій (зокрема, у галузі екології).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху, вища математика (пререквізити).
Короткий зміст навчальної програми: Основи інформатики. Інформація, дані, знання. Інформаційна технологія. Інформаційна система. Інформація як об’єкт обчислювальної системи. Поняття про алгоритм. Базові структури обчислювального процесу. Архітектура і схема функціонування персонального комп’ютера. Апаратне і програмне забезпечення. Види програмного забезпечення. Операційні системи персональних комп’ютерів. Прикладне програмне забезпечення для обробки різного типу інформації (текстові редактори, табличні процесори, графічні редактори). Принципи організації баз даних. Комп’ютерні мережі: топологія, архітектура, апаратне забезпечення. Інформаційна безпека. Комп’ютерні віруси: класифікація та методи виявлення. Типи антивірусного програмного забезпечення. Система для автоматизації математичних розрахунків MathCAD: розв’язання задач, обробка експериментальних даних, елементи програмування. Тенденції і перспективи розвитку інформаційних систем та технологій, їх застосування в галузі охорони навколишнього середовища.
Опис: Формування знань у студентів про можливості використання сучасних інформаційних технологій для успішного здійснення інформаційно-комунікаційної діяльності в екології, що передбачає оволодіння знаннями, уміннями та навичками роботи з прикладними програмами OC Windows, використання текстових редакторів, табличних процесорів, побудова та адміністрування баз даних, створення презентацій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) – лабораторні заняття, усне опитування. Підсумковий контроль (60%) – іспит.
Критерії оцінювання результатів навчання: Лабораторні роботи: 10 робіт – вчасне виконання роботи та успішний захист – 4 бали; виконання роботи та успішний захист – 3 бали; виконання роботи та не достатнє висвітлення питань на захисті – 2 бали; виконання роботи – 1 бал. Тести: 7 тестів за темами по 2 питання - вірна відповідь – 0,5 бала; невірна відповідь – 0 балів; Екзаменаційний контроль: письмова компонента – 43 бали; усна компонента – 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.З.Пушкаря.-К.: Видавничий центр "Академія", 2002. -704 с. 2. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. /Дибкова T.M. // - К.: "Академвидав", 2002.-320 с. 3. Литвин І.І. Інформатика: теоретичні основи і практикум : підручник. – [2-ге вид., стереотип.] / І.І. Литвин, О.М.Конопчук, Ю.Д.Дещинський. – Львів«Новий Світ – 2000», 2007. – 304 с. 4. Інформаційні технології: навч. посіб. /Р.О.Тарасенко, С.М.Гаріна, Т.П.Рабоча. – К.: ТОВ"Алефа", 2011. - 332 с. 5. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів / О. В. Грицунов; Харк. нац.акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).