Техноекологія

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.016
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: д.т.н., професор Мальований Мирослав Степанович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Фахові компетентності: - знання закономірностей саморозвитку Природи, взаємовідносини людини з біосферою, функціонування екосистем, біохімічний колообіг хімічних елементів; - формування фундаментальних знань про особливості використання природних ресурсів різними виробництвами і впливу цих виробництв на навколишнє природне середовище; набуття компетентностей щодо екологізації виробничих процесів; - здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. Програмні результати: - уміти визначати вплив виробничої сфери на навколишнє природне середовище; усвідомлення проблем і шляхів покращення стану довкілля та використання альтернативних екологобезпечних виробництв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Класична екологія • Метеорологія та кліматологія Кореквізити: • Агроекологія • Екологія ландшафтів та грунтознавство
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика національного господарства, основних технологічних процесів окремих його галузей. Характеристика природних ресурсів, які використовуються окремими галузями виробництва. Характеристика та аналіз впливу виробництв на навколишнє середовище. Заходи боротьби зі шкідливим впливом викидів, скидів і накопиченням відходів. Альтернативні екологобезпечні технології.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль, усне опитування (30%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Техноекологія: підручник /[М.С. Мальований, В.М. Боголюбов, Т.П. Шаніна, В.М. Шмандій, Т.А. Сафранов] За ред. Мальованого М.С. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 616с. 2. Техноекологія: Навчальний посібник/ Масікевич Ю.Г., Гринь Г.І., Солодкий В.Д. та ін. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – 192 с. 3. Техноекологія: Навчальний посібник / Бондар О.І., Боголюбов В.М., Мальований М.С. та ін. – Херсон : ПП Олді-плюс, 2011 – 314с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).