Урбоекологія

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.017
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: д.т.н., професор Сабадаш Віра Василівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • набуття теоретичних навичок вивчення стану, обліку та планування раціонального використання природних ресурсів міста. • формування знань щодо визначення географічних, геофізичних, кліматичних, техногенних факторів впливу на середовище існування людської популяції з метою збереження та відновлення адаптаційних механізмів людини в умовах техногенного прогресу. • знання законів, правил і концептуальних принципів сталого розвитку і глобального раціонального природокористування. Програмні результати: • уміти використовувати прийоми та методи визначення основних екологічних проблем, що є наслідком процесів урбанізації; знати принципи озеленення, фітомеліорації та рекреації, особливості поводження з природними ресурсами міста, зокрема водопостачання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Метеорологія та кліматологія; • Класична екологія; • Гідрологія.
Короткий зміст навчальної програми: Урбанізація. Динаміка урбанізації. Причини стрімкого зростання міст. Категорії міст щодо екологічних показників. Екологічні аспекти містобудування. Вплив небезпечних фізичних чинників на міських жителів. Штучне нічне освітлення в містах. Вплив електромагнітного опромінювання на мешканців міста. Особливості та методи утилізації міських відходів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 372 с. 2. Экология города. Учебник. / Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с. 3. Урбоэкология : Конспект лекций / В. В. Владимиров ; Междунар. независимый экол.-политол. ун-т. - М.: Изд-во МНЭПУ Галерия, 1999. 202 с. 4. Хомич В.А. Экология городской среды: Учеб. пособие для вузов. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2002. – 267 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).