Агроекологія

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.022
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Венгер Любов Олександрівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладення дисципліни є оцінка взаємодії людини з довкіллям в процесі сільськогосподарського виробництва; вивчення впливу сільського господарства на природні екосистеми та формування агроекосистем, їхніх властивостей; визначення шляхів оптимізації агроекосистем, підвищення їхньої продуктивності і зменшення негативного впливу на довкілля.
Завдання: загальні компетентності: - Здатність вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування та в процесі навчання, що передбачає застосування методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. - базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; - здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; - здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні та застосування знань на практиці; - здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії; - потенціал до подальшого навчання; фахові компетентності: - базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів та засобів захисту довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); - базові знання національного екологічного законодавства, основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі природоохоронної діяльності; - знання основних принципів та складових екологічного управління; - знання та володіння навичками роботи з комп'ютерними технологіями для вирішення задач захисту та відновлення екосистем; - уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших природничих і технічних галузях; - здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища; - здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі; - здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на розроблення ефективних природоохоронних рішень та використання альтернативних джерел енергії; - уміння досліджувати екологічні проблеми та визначати обмеження, у тому числі зумовлені антропогенними, техногенними та виробничими факторами впливу на екологічну безпеку та безпеку життєдіяльності;
Результати навчання: Програмні результати: Базові знання для здійснення природоохоронних інженерних заходів, а саме: - проектування технологічних схем для очищення промислових забруднень; - удосконалення існуючих промислових технологічних схем з метою мінімізації антропогенного навантаження на навколишнє середовище; - проектування закритих технологічних циклів. Результати навчання: 1. Знання про новітнє обладнання для зменшення емісії забруднення навколишнього середовища. 2. Знання наук про Землю (метеорології і кліматології, гідрології, ґрунтознавства, геології з основами геоморфології) для дослідження явищ і процесів, що відбуваються в довкіллі. 3. Знання і практичні навички із біології і мікробіології, хімії і біогеохімії, екології людини і екотоксикології для дослідження стану довкілля і можливих перетворень забруднюючих речовин в природному середовищі. 4. Використовувати знання екології ландшафтів та особливостей формування екомережі для збереження біорізноманіття. 5. Уміння формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологія людини • Грунтознавство та екологія ландшафтів • Геологія з основами геоморфології
Короткий зміст навчальної програми: Програмою дисципліни «Агроекологія» передбачено вивчення і визначення причин і наслідків агроекологічних кризових ситуацій, шляхи їх вирішення на засадах оптимізації конкретних екологічних процесів. Знати основні групи забруднюючих речовин та їхній вплив на живі організми і екосистеми. Знати головні методи біоіндикації та біотестування.
Опис: 1. Вступ до агроекології 2. Агроекосистема 3. Агрофітоценоз та зооценоз 4. Ґрунт 5. Клімат агроекосистеми 6. Біогеохімічні цикли біофільних елементів 7. Меліоративна агроекологія 8. Керування стійкістю агроекосистеми
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 30 балів Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Агроэкология / под ред. В. А. Черникова, А. И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 535 с. 2.Адамчука В.В. Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями, 2016. -368с. 3. Кравчук В.І. Мельник Ю.Ф. Технології та обладнання для використання поновлюваних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві, 2012. -184с. 4. Телегуз О. Г., Шпаківська І. М., Єфімчук Н. М. Практикум з агроекології, 2017. -176с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).