Грунтознавство та екологія ландшафтів

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.023
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Захарко Ярослава Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • загальні закономірності розвитку біосфери та взаємодії компонентів екосистеми; • види джерел і видів забруднень грунтів промисловими виробництвами; способів боротьби з забрудненнями; • види нормативів – ГДК, ГДВ, ГДС; • види екологічного контролю ґрунтів в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика; • Вища математика; • Конструктивна географія.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і завдання ґрунтознавства. Ґрунт і морфологія ґрунту. Фазовий склад ґрунту. Вивітрювання ґрунту. Ґрунтоутворюючі породи. Мінеральна частина ґрунту. її хімічний склад. Органічна речовина ґрунту, поглинальна здатність та фази ґрунту. Родючість та фактори ґрунтоутворення. Біогеохімія ґрунтоутворення та грунтоутворний процес. Загальна схема грунтоутворення. Концепція елементарних грунтоутворних процесів та їх характеристика. Систематика, класифікація та загальні закономірності географії ґрунтів. Загальна схема грунтового покриву України.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (25%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (75%)
Рекомендована література: 1. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознавство: Підручник. – Чернівці, 2003. – 400с. 2. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології.: Підручник/за ред.. К.М.Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358с.: іл. 3. Я.М.Захарко, О.Р. Попович, І.М. Петрушка, М.С. Мальований. Грунтознавство: Навч. Посібник. – Львів, 2013. – 128 с.