Геологія з основами геоморфології

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.026
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Захарко Ярослава Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: - здатність вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування та в процесі навчання, що передбачає застосування методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; - розуміння основних наукових підходів щодо утворення Всесвіту; магнітне та гравітаційне поля Землі, рельєф та тектоніку земної і океанічної поверхні, геологічну та рельєфотворчу діяльність води; - здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук. Фахові компетентності: - формування знань щодо визначення географічних, геофізичних, кліматичних, техногенних факторів впливу на середовище існування людської популяції з метою збереження та відновлення адаптаційних механізмів людини в умовах техногенного прогресу. Програмні результати: - отримання фундаментальних знань з геологічної будови, тектонічної структури та рельєфу Землі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Аналітична хімія та ФХМА • Гідрологія Кореквізити: • Енергозберігаючі технології • Основи розробки екобезпечних технологій • Екологія ландшафтів та ґрунтознавство • Агроекологія
Короткий зміст навчальної програми: - Земля в космічному просторі: Геологія, геоморфологія як науки. Основні дані про Землю. Гіпотези про походження Землі. Основні риси будови Всесвіту Характеристики планет Сонячної системи. Малі тіла Сонячної системи. Поняття про географічний простір. - Загальні відомості про Землю: Форма і розміри планети. Гравітаційне поле Землі. Земний магнетизм. Добове обертання Землі. Річний рух Землі та його наслідки. Внутрішня будова Землі. Земна кора, мантія та ядро - Історія розвитку земної кори: Будова земної кори. Глибинні процеси в надрах Землі. Поняття про геосинкліналі та платформи. Утворення материків і океанів. Сучасні особливості розподілу суші та моря. Типи земної кори. Хімічний та речовинний склад кори. Мінерали. Гірські породи. Форми земної поверхні. Рельєф океанічного дна. Гіпсографічна крива. - Геологічна та рельєфотворча діяльність води: Загальна характеристика гідросфери. Кругообіг води. Світовий океан та його поділ. Моря. Солоність та хімічний склад води. Циркуляція вод океаносфери. Ріки. Озера. Підземні води. Болота. - Екзогенні геологічні процеси: Температура повітря. Баричне поле Землі і вітер. Загальна циркуляція атмосфери. Причини ритмічності змін клімату. - Структура географічної оболонки: Поясно-зональні та азональні структури. Особливості географічних поясів та зон суші. Вертикальна зональність. Ландшафтна структура.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Геологія з основами геоморфології Підручник. / Рудько Г. І., Адаменко О.М., Чепіжко О.В., Крочак М.Д. -Чернівці: «Букрек», 2010 р. - 400 с. 2. Енциклопедія " Земля" (гол. ред.Джеймс Ф. Лер)/ (укр. мовою) - ДК. 2007, 520 с. 3. Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г. Загальне землезнавство. Навчальний посібник.- К.:"Знання-прес", 2003 .-247с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).