Екологія людини

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Д.т.н., проф. Дячок В.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета навчальної дисципліни "Екологія людини" - формування первинних знань з основ екології людини, теоретичних досліджень, формування знань щодо вимог до підготовки фахівця у відповідності з умовами входження в європейський простір вищої освіти на Україні та уявлень про майбутнє місце роботи.
Завдання: загальні: -закономірності існування біосфери, -характер взаємозв'язків сучасної цивілізації з природою, -антропогенних вплив на оточуюче природне середовище, -основи раціонального природокористування є необхідною умовою для формування спеціалістів-господарників з вищою технічною освітою. фахові: - володіти базовим понятійно-термінологічним апаратом екології людини та розумінням шкідливого впливу н організм людини чинників навколишнього, антропогенного та соціального середовищ: - виявляти джерела, види забруднень промисловим виробництвом та передбачати їх негативний вплив на організм людини; - набувати навичок вирішення інженерних проблем збереження, захисту та поліпшення загального стану довкілля
Результати навчання: програмні результати навчання: - загальні закономірності розвитку біосфери та взаємодії компонентів екосистеми системи; - види джерел і видів забруднень довкілля промисловими виробництвами; способів боротьби з забрудненнями; - методи утилізації твердих відходів виробництва та споживання; - види нормативів – ГДК, ГДВ, ГДС; - види екологічного контролю в Україні. - дати повну оцінку, та провести необхідні розрахунки гранично-допустимих концентрацій ксенобіотиків на основі експериментальних даних, одержаних на піддослідних тваринах, при детальних дозах і детальних концентраціях ксенобіотиків, які діють на них; - надати необхідну медичну допомогу при отруєнні людей ксенобіотиками.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна хімія Мікробіологія Біологія Метеорологія
Короткий зміст навчальної програми: Програмою дисципліни “Екологія людини” передбачено вивчення взаємозв’язків «природа-соціум-людина» тому екологія людина має багато напрямків. Вони змістовно пов’язані між собою і об’єднані в комплекс природничих, соціогуманітарних та медичних наук, що розглядають людину, як біопсихосоціальну істоту. Крім цього в курсі вивчають процеси збереження та відновлення адаптаційних механізмів людини в умовах техногенного прогресу. Предметом дослідження екології людини є взаємодія складних процесів які відбуваються між людиною та середовищем її існування. Тому головним питанням дисципліни є вивчення процесів, які відбуваються в середовищі життєдіяльності людини, себто в природі, соціумі, техногенному середовищі створеному людиною. Мета навчальної дисципліни «Екологія людини» є формування знань щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду людської популяції. Тому головним питанням дисципліни є визначення географічних, геофізичних, кліматичних, техногенних… факторів, що впливають на екологічно-безпечне середовище існування людської популяції , а ключовим поняттям, яке всебічно розглядається є здоров’я людини та якість середовища її проживання. Для прийняття ефективних рішень спеціаліст із будь-якої спеціальності повинен розуміти механізми взаємодії в системі "суспільство – довкілля – техносфера", мати уяву про правові та технологічні складові екологічних проблем.
Опис: Розділ 1. Предмет дослідження, основні завдання, поняття та концепції екології людини як науки Розділ 2 Людина, як космопланетарний феномен. Феномен людини. Середовище існування людини. Популяційна та демографічна характеристика людства. Розділ 3 Вплив на людину природних екологічних факторів Розділ 4 Вплив на людину антропогенних екологічних факторів Вплив людини на природне екологічне середовище
Методи та критерії оцінювання: 1. Лабораторні заняття – 15 балів 2. Практичні заняття – 15 балів 3. Контрольний захід (КЗ) - 70 балів 4. Усього з дисципліни – 100 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 30 балів Контрольний захід (КЗ) - 70 балів Усього з дисципліни – 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. Підручник. К.: Либідь, 2004 - 408 с. 2. Некос А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Екологія людини.: Навчальний посібник. Х. ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007, - 336 с. 3. Некос В. Ю. Основи загальної глобальної неокології. Навчальний посібник у 2-х ч. Ч. 2. Вид. 2-е, доп. та перероблен. - Х. Прапор, 2001. -136с. 4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології.: Підручник / За ред. К.М.Ситника. – К.: Вища шк.., 2001. – 358 с. 5. Злобін Ю.А. Основи екології. К., В-во "Лібра", 1998, 248 с. 8 6. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. Підручник. 2-е вид. К.: Либідь, 1995. - 368 с. 7. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В., Цалін Д.С., Дем'яненко В.І. Основи екології та екологічного права. Навч. посіб.- К.:ВД"Княгиня Ольга", 2005. -368с. 1.1.Література до самостійних занять 8. Матеріали ІІ Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування».- Львів, 2014 р. – 230 с. 9. Інформаційні ресурси 9. 1. Офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua. 10. Веб-сторінка Екологічної програми Європейської комісії. – Режим доступу : http://www.europa.eu.int/comm/dgs/environment/index en.htm. 11. 3. БФ "Екоправо-Львів" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecopravo.lviv.ua. 12. 4. Харківська міська громадська організація "ЕкоПраво-Харків". – Режим доступу : http://www.ecopravo.kharkov.ua 13. 5. Веб-каталог з довкілля. – Режим доступу : http://www.webdirectory.com/. 14. 5. Глобальний ресурсний інформаційний банк даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.grida.no. 15. 6. Екологічні сторінки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nature.org.ua.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).