Енергозберігаючі технології, частина 1

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.030
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Д.т.н., проф. Сабадаш Віра Василівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • розуміння основних положень термодинаміки та її законів, термодинамічні основи процесу компресії, способи охолодження робочого тіла та методи прямого перетворення енергії. • набуття навиків розрахунку та проектування обладнання як основи розробки екобезпечних технологій. Програмні результати: • знати закономірності взаємозв’язку та взаємообумовленості технологічних і енергетичних процесів з метою економії паливно-енергетичних ресурсів і створення практично безвідходного виробництва за матеріалом та енергією та основні проблеми, пов’язані із експлуатацією існуючих енергетичних установок. Результати навчання: • знати основні визначення термодинаміки та її закони; • мати поняття про ексергію; тепловий насос; холодильні установки; паросилові установки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика; • Вища математика; • Інженерна екологія.
Короткий зміст навчальної програми: Основні визначення термодинаміки.Термодинаміка та її методи аналізу. Параметри стану системи. Поняття про термодинамічні процеси.Процеси стиснення газу в компресорі.Класифікація компресорів. Індикаторна та Р-V діаграми поршневого компресора. Варіанти стиснення газу в компресорі.Способи охолодження робочого тіла.Стиснення робочого тіла в детандерах. Аналіз ідеальних процесів розширення робочого тіла в детандерах.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. В. А. Кириллин, В. В Сычев, А .Е. Шейдлин. Технич. термодинамика. - М.: Наука, 1979. - 512 с. 2. Є. М. Семенишин, М. С. Мальований. Енерготехнологія хіміко- технологічних процесів. Навчальний посібник. - Львів: Вид-цтво НУ “Львівська політехніка”, 2005. - 490 с 3. Н. Л. Пирогов, С. П. Сушон, А. Г. Завалко. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы. -М.: Энергоиздат, 1987.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).