Технологія підготовки питної води

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.M.035
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.с-г.н., доцент Тимчук Іван Степанович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ознайомлення з сучасним станом технології питної води та проблеми підвищення її якості; • освоєння теоретичних основ водопідготовки та вивчення вимог для якості питної води; • вивчення методів очистки води для питного постачання; • освоєння принципів промислові технології на міських водозаборах; • визначати основні проблеми водопостачання України та за кордоном.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Аналітична хімія та фізико-хімічні методи аналізу • Біологія та мікробіологія • Гідрологія
Короткий зміст навчальної програми: Програмою дисципліни «Технологія підготовки питної води» розглянуто сучасний стан технології питної води та проблеми підвищення її якості. Розглянуто світові водні ресурси, в тому числі водні ресурси України. Дана коротка історична довідка про розвиток систем водокористування. Наведені вимоги до якості питної води. Розкриті теоретичні основи сучасної технології підготовки води та методи її очистки для питного постачання. Окрему частку дисципліни присвячено коагулянтам і флокулянтам, сорбентам, знезаражуючим агентам та процесам підготовки води. Певна увага приділена питанням перекачування води. Також окрему частку дисципліни присвячено промисловим технологіям на міських водозаборах вітчизняних та закордонних країн. В основний акцент у вивчені дисципліни подається на експериментальні дослідженя процесу підготовки питної води.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник: - К.: Вища шк., 2005. – 671 с.: іл. 2. Проблеми підвищення якості питної води : монографія / Волошин М. Д., Крюковська О. А., Іванченко А.В. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. - 269 с. 3. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А. К. Запольський, Н. А. Мішкова, І. М.Астрелін та ін. – К.: Лібра, 2000. – 552 с. 4. Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: Підручник.- К.: Ніка-Центр, 2001. – 264 с.