Екологічна оцінка

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.029
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. ЗК02. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. ЗК 08. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Фахові компетентності: ФК08. Здобуття навиків проведення оцінки впливу об’єкта планованої діяльності на навколишнє середовище. ФК16. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. Результати навчання: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Програмні результати: ПР08. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ПР21. Знати алгоритм здійснення оцінки впливу на довкілля та уміти вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо соціальних та екологічних наслідків впровадження об’єкту планованої діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Урбоекологія • Екологія людини • Раціональне природокористування та ресурсозбереження
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, принципи, система екологічного права. Джерела екологічного права та їх ієрархія. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Поняття «екологічна інформація». Розвиток екологічного права в Україні (ІХ-ХХІ століття). Історія розвитку процедури «екологічна оцінка» в світі (ХХ століття). Дослідження положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Дослідження положень ДБН А.2.2.-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС). Система та структура Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, семінари, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Одноріг З.С. Екологічна експертиза. Конспект лекцій, № 7335 від 20.04.2017 р. – 87 с. 2. Я.О.Адаменко. Оцінка впливів на навколишнє середовище. Навч. посібник. // Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2014 – 284 с. 3. Є. Алексєєва. Оцінка впливу на довкілля: можливості для громадськості (посібник) / [за заг. ред. О. Кравченко] — Вид-тво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2017. — 36 с. 4. ДБН А.2.2-1-03. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. - К.: Держкомбударх, 2004. - 20 с. 5. Г.Марушевський, В.Потапенко. Методичні рекомендації для проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування. Практичний посібник – 2019р. – 72с. 6. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 23 травня 2017 р, №29, ст. 315. – 34 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).