Основи розробки екобезпечних технологій

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.033
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Гуглич Сергій
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • формування фундаментальних знань про особливості використання природних ресурсів різними виробництвами і впливу цих виробництв на навколишнє природне середовище; набуття компетентностей щодо екологізації виробничих процесів. • набуття навичок розрахунку та проектування обладнання як основи розробки екобезпечних технологій. • набуття навичок в науково-дослідній роботі студента завдяки організації роботи із науково-технічною документацією. Програмні результати: • уміти проводити теоретичний аналіз технологічних процесів, здійснювати розрахунок інженерних споруд та проводити обґрунтування вибору обладнання для реконструкції діючих та створення нових екологічно чистих виробництв.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • інженерна екологія; • основи створення екобезпечних виробництв; • вища математика; • фізика.
Короткий зміст навчальної програми: В переліку розділів дисципліни вивчаються механічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні методи; найпростіші методи та способи контролю забрудненості навколишнього середовища хімічними процесами; машини, апарати, обладнання та технологічні схеми для реалізації методів та способів очищення. Виробляються навики розрахунку та проектування обладнання як основи розробки екобезпечних технологій.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Ханик Я. М. та ін. Процеси та апарати хімічних технологій Навчальний посібник / за ред. проф. Я. М. Ханика ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 176 с. 2. Гумницький Я.М., Петрушка І.М. Інженерна екологія. Загальний курс, ч.2. – Львів, : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 348 с. 3. Торошечников Н.С., Родионов А.И., Кельцев Н.С., Клушин В.И. Техника защиты окружающей среды. –М.: Химия, 1981. –368 с.