Оцінка ризику в екології

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.057
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Гуглич Сергій Іванович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем. • знати принципи визначення ризику впливу забруднювачів на людину та довкілля. Програмні результати: • уміти визначити взаємозв’язок (якісний і кількісний) між показниками стану здоров’я людини і довкілля та рівнем експозиції забруднювачів. Результати навчання: • характеристики негативних факторів, які впливають на здоров’я людини та стан довкілля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • вища математика; • фізика
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація джерел небезпек, взаємозв’язок між техногенним і екологічним ризиком, методологія оцінки ризику, методи оцінки ризику, людський фактор у ризику, управління ризиком, концепція екологічного ризику, збір та аналіз даних про джерела, склад та умови забруднення територій, вибір показників небезпеки потенційно небезпечних факторів, вибір пріоритетних для дослідження забруднювачів та їх ранжування.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. В.Н. Башкин. Управление экологическим риском. - М. : Научный мир, 2005. - 367 с. 2. Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду . – М.: 2004. – 185 с. 3. Lucy O. Reinke, Michael L. Fischman. Principles of Risk Communication. Safety, Health and Asset Protection: Management Essentials / ed. Richard W. Lack, 2nd ed. - BocaRaton: CRC Press LLC, 2002.