Економіка в галузі

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - виконувати економічні розрахунки; - проводити аналіз використання ресурсів; - оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору; - вишукувати резерви підвищення ефективності діяльності підприємства; - проводити розрахунки щодо ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу підприємства. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; - здатність до аналізу та синтезу; - здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні та застосування знань на практиці; фахових: - базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів та засобів захисту довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); - уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших природничих і технічних галузях; - здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - знання мови, державності та культури України, економіки й права, філософії та політології, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства; - здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах охорони навколишнього середовища; - уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов; - уміння формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та унеможливлення плагіату; - здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Оцінка ризику в екології Екологічний менеджмент та аудит
Короткий зміст навчальної програми: Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні засоби підприємства. Оборотні засоби підприємства. Оборотні засоби підприємства. Трудові ресурси підприємства. Виробнича програма та виробнича потужність. Собівартість продукції. Прибуток підприємства та фінансово-економічні результати його діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): розв’язування задач, усне опитування; Підсумковий контроль (70%): іспит (тестові завдання (60%). усна компонента(10%)).
Рекомендована література: 1. Афанасьєв М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / М.В. Афанасьєв, О.Б.Плоха; Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ВД «Інжек», 2007. – 320 с. 2. Березін О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум: навч. посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 254 с. 3. Власова Н.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник у структурно-логічних схемах / Н. О. Власова [та ін.]; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2008. – 279 с. 4. Гетьман О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О.Гетьман, В.М. Шаповал. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. 5. Гончаров А.Б. Економічне управління підприємством [Текст] : конспект лекцій / А.Б.Гончаров, Н.М. Олейникова; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. – 366 с. 6. Грещак М.Г. Економіка підприємства [Текст] : підручник / М. Г. Грещак [та ін.] ; заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Вид. 4-те, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2009. – 816 с 7. Грицюк Е.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Е. О. Грицюк. – К.: Дакор, 2009. – 303 с. 8. Гуторов О.І. Економіка підприємства [Текст] : посіб. для практ. занять і самост. вивч. дисципліни / О.І. Гуторов [та ін.]; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2008. – 173 с. 9. Кожанова Є.П. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Кожанова [та ін.]; Харківський національний економічний ун-т. – 3-є вид., допр. і доп. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 344 с. 10. Ковальчук І.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – К.: Знання, 2008. – 679 с. 11. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Коробов. – 2. вид., стереотип. – К.: Товариство «Знання» КОО, 2001. – 378 с. 12. Кравченко А.А. Економіка підприємства: задачі, тести, відповіді з поясненнями [Текст] : навч.-практ. посіб. / А. А. Кравченко, В. А. Харченко; Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний ун-т». – Донецьк: Норд-Прес, 2008. – 209 с. 13. Манів З.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / З. О. Манів, І. М. Луцький. – 2. вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 580 с. 14. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. О. Мец. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с. 15. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст] : підручник / Є. В. Мних; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2008. – 513 c. 16. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і ситуацій [Текст] : навч. посіб. / С.Ф. Покропивний [та ін.]; голова редкол. А.П. Наливайко; Київський національний економічний ун-т. – 2. вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2005. – 323 с. 17. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Швиданенко [та ін] ; ред. Г. О. Швиданенко; Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2009. – 439 с. 18. Шегда А.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / А. В. Шегда [та ін.]; ред. А.В.Шегда. – К.: Знання, 2005. – 432 с.