Екологічний моніторинг

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.01.E.046
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Петрушка Катерина Ігорівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни – підготовка фахівців зі знанням екологічних проблем природокористування, причин і наслідків несприятливого впливу джерел антропогенного забруднення навколишнього середовища, способів виявлення несприятливого впливу, правил обліку і оцінки стану об'єктів навколишнього середовища та екологічної безпеки територій та об'єктів. У процесі вивчення курсу студенти отримають знання про призначення моніторингу та його види, системи методів спостереження і наземного забезпечення, управління та зворотні зв'язки, методи контролю.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компететностей: інтегральна компетентність: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. загальні компететності: ЗК 01. Набуття компетенції застосування інструментальних методів аналітичної хімії використання фізико-хімічних методів аналізу всистемі моніторингу забруднень довкілля. фахові компетентності професійного спрямування: ФКС 1.1. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни, здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. Знання: ЗН 2. Знання про новітнє обладнання для зменшення емісії забруднення навколишнього середовища. ЗН 4. Знання наук про Землю (метеорології і кліматології, гідрології, ґрунтознавства, геології з основами геоморфології) для дослідження явищ і процесів, що відбуваються в довкіллі. ЗН 5. Знання нормативно-правової бази та науково-методичних засад в галузі екологічного менеджменту, на яких базується система екологічної безпеки, екологічного моніторингу, екологічної експертизи та екологічного аудиту. ЗН 6. Вміння застосовувати контрольно-вимірювальну апаратуру для вимірювання та контролю якості процесів очищення біосфери від забруднення з метою нормування антропогенного навантаження на довкілля. Уміння: УМ 2. Здатність використовувати знання про причини виникнення екологічної небезпеки для обґрунтування управлінських рішень. УМ 5. Навички використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, ГІС-технології екологічних досліджень щодо оцінки негативного впливу виробництва на навколишнє середовище. УМ 6. Знання і практичні навички із біології і мікробіології, хімії і біогеохімії, екології людини і екотоксикології для дослідження стану довкілля і можливих перетворень забруднюючих речовин в природному середовищі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Вступ до фаху Раціональне природокористування Кореквізити: Екологічна безпека Енергозберігаючі технології
Короткий зміст навчальної програми: Програмою дисципліни «Екологічний моніторинг» передбачено вивчення сучасних передових наукових ідей у галузі екологічного моніторингу природних та природно-техногенних систем з врахуванням прикладних аспектів використання даних систематичних моніторингових спостережень для потреб охорони навколишнього середовища. Проблема забруднення навколишнього середовища тісно пов'язана із проблемою стану здоров'я населення. Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Екологічний моніторинг». Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, довідниками та державними нормами і правилами. Успішне вивчення студентом матеріалів дисципліни «Екологічний моніторинг» допоможе сформувати знання щодо механізму керування процесами антропогенного впливу на навколишнє середовище, здобути навики проведення спостережень за станом навколишнього середовища, за існуванням живих організмів і їхніх співтовариств з метою розробки заходів щодо їхньої охорони, прогнозування масштабів неминучих змін.
Опис: Загальні положення екологічного моніторингу. Організація системи моніторингу атмосферного повітря. Особливості екологічного моніторингу поверхневих вод суші. Екологічний моніторинг морських вод і вод океанів. Організація мережі моніторингу ґрунтів . Загальна структура моніторингу геологічного середовища. Особливі види екологічного моніторингу довкілля. Особливості громадського екологічного моніторингу. Державна програма моніторингу довкілля України Радіаційний моніторинг. Еколого-гігієнічний моніторинг. Моніторинг відходів. Інформаційні технології у системі моніторингу.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Згідно з робочою програмою навчальний процес здійснюється в таких формах: - лекційні та практичні заняття: виконання; - підготовка доповідей за темою практичних занять і виступи; - самостійне опрацювання студентом навчального матеріалу із використанням конспекту лекцій та основної навчальної літератури, робота із довідниками, документами, нормативно-правовими актами; - контроль усіх видів діяльності здобувачів освіти.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Моніторинг довкілля: конспект лекцій / укладач Л. Л. Гурець. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 250 с. 2. Екологічний моніторинг: навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища». / Укл.: К.І.Петрушка, М.С.Мальований, І.М.Петрушка. – Львів: Видавництво «Новий Світ - 2000», 2021 – 107 с. 3. Мальований М.С., Петрушка К.І. Екологічний моніторинг: Конспект лекцій з дисципліни «Екологічний моніторинг» для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності “Екологія” (усіх форм навчання). – Львів, 2019. – 73 с. - № 8571 від 22.02.2019р. 4. Екологічний моніторинг: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності “Екологія” (усіх форм навчання з дисципліни «Екологічний моніторинг» / Укл.: М.С. Мальований, К.І. Петрушка – Львів, 2019. – 28 с. - № 8572 від 22.02.2019р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).