Інженерна екологія (курсовий проект)

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.042
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: д.т.н., професор Гумницький Ярослав Михайлович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • вивчення основних теоретичних положень одинарних гідродинамічних, теплових, масообмінних та біологічних процесів, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових потоків, переробки та утилізації твердих відходів. • набуття навиків розрахунку та проектування обладнання як основи розробки екобезпечних технологій. • здатність проведення досліджень на відповідному рівні та забезпечувати якість виконуваних робіт. Програмні результати: • знання основ гідравліки та апаратури, розділення газових та рідких неоднорідних систем, методів перемішування, теплових процесів, методик розрахунків апаратів. Результати навчання: • знати основні закономірності гідродинамічних, теплових, дифузійно-контрольованих процесів, теоретичні основи теплових, масообмінних, хімічних та біологічних процесів; • уміння визначати матеріальний баланс системи, стан рівноваги та кінетичні закономірності; проводити розрахунок процесів очищення та апаратури їх проведення; • уміння застосовувати методи інтенсифікації до дифузійних та хімічних процесів, розробляти конструкцію апаратів та технологічних схем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика • Техноекологія • Урбоекологія.
Короткий зміст навчальної програми: Гідравлічні процеси. Переміщення рідин та газів. Методи розділення неоднорідних систем. Теплові процеси. Випарювання. Масообмінні процеси. Абсорбція. Хемосорбція. Ректифікація. Екстракція в системі «рідина-рідина». Масообмін в системах з твердою фазою. Адсорбція, йонний обмін. Розчинення, екстрагування, кристалізація. Сушіння. Сучасні методи очищення. Мембранні методи розділення однорідних систем. Хімічні процеси.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (захист курсового проекту - 100%)
Рекомендована література: 1. Гумницький Я.М., Петрушка І.М. Інженерна екологія. Загальний курс, ч.2. – Львів, : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 348 с. 2. Дубинін А.І. та ін. Процеси та апарати хімічних технологій Навчальний посібник з курсового проектування / за ред. проф. А.І.Дубиніна; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 360 с. 3. Фізико –хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник /Під заг. ред. Запольського А.Г. – К.: Лібра 2000 – 552.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).