Основи наукових досліджень

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.040
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: д.т.н., професор Гумницький Ярослав Михайлович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. • здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук. Програмні результати: • формування системи знань з наукознавства, методології наукових досліджень, застосування цих знань під час виконання курсових проектів та дипломної роботи. Результати навчання: - знати систему моніторингу за навколишнім середовищем; - виявляти джерела та види забруднень навколишнього середовища; - сформулювати та здійснювати наукові дослідження; - сучасні методи лабораторних досліджень стану довкілля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Аналітична хімія та фізико-хімічні методи аналізу; • Класична екологія; • Інформатика; • Техноекологія.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація наук. Класифікація основних напрямків розвитку екології. Методологія наукових досліджень. Науково-дослідна робота студентів. Організація роботи з науково-технічною документацією. Особливості інформаційного пошуку. Оформлення публікацій. Спеціальні методи спостережень за рівнем забруднення природного середовища. Сучасні методи дослідження стану довкілля. Основи експериментальних досліджень. Хімічні методи. Фізико-хімічні методи. Фізичні методи. Біохімічні методи
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Клименко М.О., Прищепа А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. – К. , «Академія», 2006 – 360 с. 2. Лисиця А.В. Біохімія. Практикум. Навчальний посібник - Суми. Університетська книга, 2009 р. - 239 с. 3. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування. – Київ, Центр учбової літератури, 2007р. - 276 с. 4. Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз. Навчальний посібник. - Суми. Університетська книга, 2007 р. - 142 с. 5. Бардіж Н.І. та інш. Лабораторний практикум з неорганічної хімії. Навчальний посібник. - К:. «Дія», 2005 р. - 216 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).