Раціональне природокористування та ресурсозбереження

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.041
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н. доцент Вронська Наталія Юріївна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладення дисципліни є отримання студентами знань про про особливості використання природних ресурсів, а також познайомлення з існуючими заходами, що попереджують або зменшують порушення стану навколишнього середовища.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; ЗК01. Набуття компетенції застосування інструментальних методів аналітичної хімії використання фізико-хімічних методів аналізу в системі моніторингу забруднень довкілля. фахові компетентності: ФК01. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій розвитку та принципів науки Екологія та знання закономірностей саморозвитку Природи, взаємовідносини людини з біосферою, функціонування екосистем; ФК02. Здатність до визначення необхідності заповідання окремих територій та об’єктів. Набуття навичок освітньо-виховної діяльності екологічного спрямування та пропаганди природоохоронних, екологічних та неоекологічних знань. ФК05. Здатність до пошуку і розуміння нових методів еколого-безпечного сільськогосподарського виробництва та відтворення продуктивності сучасних агроекосистем. ФК13. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та особливостей розвитку економічної науки. ФКС1.2. Знання основних методів організації та проведення біологічного моніторингу атмосферного повітря, води та ґрунту. ФКС1.4. Володіння сучасними методиками та основними методами біоіндикації в дослідженнях навколишнього середовища. ФКС2.2. Здатність проводити метрологічні вимірювання контролю якості стану довкілля та здійснити аналіз хімічного складу об’єктів навколишнього середовища (повітря, води, ґрунтів).
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ПР1.1. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: ПР04. Оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування та службово-ділового мовлення, опанувати основи ведення ділової документації українською мовою. ПР23. Знання основ гідравліки та апаратури, розділення газових та рідких неоднорідних систем, методів перемішування, теплових процесів, методик розрахунків апаратів. ПР1.1. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля. Уміння: ПР01. Уміти застосовувати методи та методики аналізу для конкретної речовини, кваліфіковано використовувати лабораторне аналітичне обладнання та прилади. ПР02. Уміти розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь, досліджувати функції багатьох змінних та обчислювати інтеграли різних видів. ПР09. Уміти використовувати знання процесів сонячного випромінювання, кругообігу води, хмарність та опади необхідні для прогнозів формування погоди та екоклімату. ПР11. Уміти обирати оптимальні методи та інформаційно-програмніні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Енергозберігаючі технології, Ч 1; Геологія з основами геоморфології; Енергозберігаючі технології, Ч 2; Конструктивна географія.
Короткий зміст навчальної програми: З позиції системного підходу висвітлюються сучасні уявлення про шляхи та методи покращення природокористування, про методи отримання відповідної інформації щодо стану довкілля та її використання під час прийняття інженерних рішень для різноманітних об’єктів – джерел техногенезу. В даному курсі наведений матеріал спрямований на формування у майбутніх спеціалістів думки про складність та взаємозв’язок різних видів антропогенного впливу на довкілля, про недоцільність, а в деяких випадках навіть шкідливість, вузькофахового підходу до природокористування. Наголошуючи на комплексності та складності проблем природокористування. Прагнеться проілюструвати на прикладах із загальнолюдського досвіду тези не тільки про необхідність, а й про можливість розв’язання екологічних негараздів. Пропагується думка про необхідність подальшого розвитку еколого-економічних систем як єдиної з відомих нині форм організації раціонального природокористування. Показано, що в рамках цих систем найкраще здійснюється комплексність досліджень та оптимізація багатовекторного пресингу соціуму на природу. Також розглядаються основи раціонального використання енергоресурсів. Розглядаються методи використання енерго– та ресурсозбережних передових технологій в промисловості та в сільському господарстві.
Опис: Тема 1. Фактори деградації довкілля та шляхи екологізації природокористування. Антропогенне навантаження - основний фактор деградації довкілля. Основні шляхи екологізації природокористування. Тема 2. Основні закони, правила і принципи екології та природокористування. Основні закони, правила і принципи екології та природокористування. Тема 3. Концептуальні принципи сталого розвитку і глобального природокористування. Концептуальні принципи сталого розвитку і глобального природокористування. Тема 4. Природні ресурси та проблеми їх використання. Загальні поняття. Енергетичні ресурси. Газово-атмосферні ресурси. Водні ресурси. Ґрунтово-геологічні ресурси. Біологічні ресурси. Комплексна ресурсна група. Тема 5. Оптимізація зростання техногенної дії на природне середовище. Основні чинники техногенезу. Маловідходне виробництво. Тема 6. Механізм управління станом навколишнього середовища. Механізм управління станом навколишнього середовища. Технологія управління якістю довкілля.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: Практичні роботи – 30 балів РГР – 10 балів Екзаменаційний контроль: Письмова компонента – 50 балів Усна компонента – 10 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Л.: Новий Світ – 2000, 2003. – 248 с. 2. Комплексна програма енергозбереження Львівської області: На виконання рішення сесії обласної ради/ Львів. обл. держ. адміністрація; Керівник розробки програми Л. Мельник. – Л., 2000. – 113 с. 3. Токар Ю.С., Караван Ю.В. Основи раціонального природокористування: Посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000.- 159 с. 4. Семенишин Є.М., Мальований М.С. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів. Навч. посібник.- Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2004.- 412 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).