Екологічний менеджмент та аудит

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.060
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. ЗК02. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. Фахові компетентності: ФКС 2.4. Знання принципів та елементів системи екологічного менеджменту та аудиту та методологію прогнозування еколого-економічного розвитку підприємства, регіону. Результати навчання: АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Програмні результати навчання: ПР13. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі природничих наук та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей. ПР2.4. Уміти оцінювати інвестиційний менеджмент з урахуванням екологічних аспектів та запроваджувати інновації в галузі екологічного менеджменту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Економіка в галузі • Основи екологічного контролю • Управління проектами в екології
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, функції, особливості екологічного менеджменту. Етапи впровадження системи екологічного менеджменту. Система стандартів України в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища. Інструменти екологічного менеджменту. Показники екологічної ефективності економічної діяльності. Історія розвитку екологічного аудиту. Об’єкти, суб’єкти, завдання екологічного аудиту Принципи і види екологічного аудиту, його критерії. Права та обов'язки екоаудиторів. Аудит систем екологічного управління. Типова схема проведення екологічного аудиту підприємства. План проведення екологічного аудиту. Підготовча робота на підприємстві. Робота із збирання інформації. Звіт про проведення екологічного аудиту. Висновок екологічного аудиту. Екологічний аудит територій. Спеціальні сфери застосування екоаудиту.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Одноріг З.С. Екологічний менеджмент та аудит. Конспект лекцій. 2. Галушкіна Т. П., Грановська Л. М., Кисельова Р. А. Екологічний менеджмент та аудит: навчальний посібник. Херсон: Олді-Плюс, 2019. 455 с 3. Екологічний менеджмент і аудит: конспект лекцій. / Є.Г.Пономаренко, О.С.Ломакіна. – Харків: ХНУМГ, 2017. – 64 с. 4. Шевчук В.Я. та інші. Екологічний аудит: Навколишнє природне середовище. Екоменеджмент. Екостандарти. Підприємство. Стратегія. Екологічна безпека. Конкурентоспроможність. Екопідприємство: Підручник для студентів екологічних спеціальностей. – К.: Вища школа, 2000. – 344с. 5. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV 6. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).