Інженерні основи екологізації виробництва

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.01.E.049
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Венгер Любов Олександрівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладення дисципліни є поступове і послідовне впровадження систем технологічних, управлінських та інших рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд з покращенням або хоча б збереженням якості природного середовища. Це одна з головних вимог сучасності в умовах глобальної екологічної кризи. В соціально-економічному плані екологізація повинна спиратися на перехід до природозберігаючих методів господарювання, а в технічному – на екологізацію технологій виробництва і природокористування.
Завдання: загальні компетентності: - ІНТ. здатність вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування та в процесі навчання, що передбачає застосування методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; - ЗК1. базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; - ЗК4. здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; - ЗК5. здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні та застосування знань на практиці; - ЗК6. мати навички розроблення та управління проектами; - ЗК10. креативність, здатність до системного мислення; - ЗК11. потенціал до подальшого навчання; - ЗК12. здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. фахові компетентності: - ФК1. базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів та засобів захисту довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); - ФК4. знання та володіння навичками роботи з комп'ютерними технологіями для вирішення задач захисту та відновлення екосистем; - ФК6. знання сучасних технологічних процесів газоочисного, водоочисного, рекультиваційного обладнання та систем радіаційної безпеки; - ФК7. уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших природничих і технічних галузях; - ФК8. здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; - ФК9. здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкції обладнання, засобів, систем та комплексів з метою захисту навколишнього середовища та відновлення природно-техногенних екосистем; - ФК14. уміння досліджувати екологічні проблеми та визначати обмеження, у тому числі зумовлені антропогенними, техногенними та виробничими факторами впливу на екологічну безпеку та безпеку життєдіяльності; - ФК15. уміння аргументувати вибір природоохоронних, природозахисних та природовідновних методів вирішення спеціалізованих екологічних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Результати навчання: Програмні результати: Базові знання для здійснення природоохоронних інженерних заходів, а саме: - проектування технологічних схем для очищення промислових забруднень; - удосконалення існуючих промислових технологічних схем з метою мінімізації антропогенного навантаження на навколишнє середовище; - проектування закритих технологічних циклів; Результати навчання: 1) Базові знання про будову, принцип роботи та монтаж обладнання для охорони довкілля. 2) Вміння застосовувати контрольно-вимірювальну апаратуру для вимірювання та контролю якості процесів очищення біосфери від забруднення з метою нормування антропогенного навантаження на довкілля. 3) Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах охорони навколишнього середовища. 4) Здатність використовувати знання про причини виникнення екологічної небезпеки для обґрунтування управлінських рішень. 5) Здатність застосовувати знання та розуміння для проектування, удосконалення та експлуатації існуючих промислових технологічних схем для очищення газодимових викидів, стічних вод. 6) Здатність брати участь у розробці проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами. 7) Уміння формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 8) Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи промислової екології; • Технологічні основи виробництв • Біомоніторинг навколишнього середовища • Відновлювальні джерела енергії
Короткий зміст навчальної програми: Програмою дисципліни «Інженерні основи екологізації виробництва» передбачено поступове і послідовне впровадження систем технологічних, управлінських та інших рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд з покращенням або хоча б збереженням якості природного середовища.
Опис: Тема 1. Екологізація та передумови її проведення, частина 1 Тема 2. Екологізація та передумови її проведення, частина 2 Тема 3. Загальні завдання екологізації виробництва і «зелені технології» Тема 4. Шляхи здійснення екологізації виробництва Тема 5. Екологічні нововведення в промисловість. Напрямки екологізації Тема 6. Аспекти екологізації виробництва Тема 7. Інфраструктура екологічно безпечного виробництва Тема 8. Управління екологізацією виробництва Тема 9. Екологічна модернізація виробництва Тема 10. Моделювання процесів створення екологізованої технології Тема 11. Організація санітарно-захисних зон, частина 1 Тема 12. Організація санітарно-захисних зон, частина 2 Тема 13. Методи економічної оцінки заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів Тема 14. Структурна піраміда економіки в розрізі природно-продуктової вертикалі Тема 15. Екологізація паливно-енергетичного комплексу. Інноваційна перспектива української економіки.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Практичні заняття - 20 білів; 2. Розрахунково-графічна робота - 10 балів; 3. Письмовий контроль - 70 балів; 4. Разом за дисципліну - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 302 с. 2. Чертушкін В. В. Підприємства Метінвесту отримали нагороди за екологію. / В. В. Чертушкін // Іллічівець - 2013. – 19 жовтня (№116). – С. 2 3. Основні шляхи екологізації сучасного виробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ua.textreferat.com/referat-5196.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).