Відновлювальні джерела енергії

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.01.E.048
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Д.т.н., доцент Сабадаш Віра Василівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета навчальної дисципліни «Використання відновлювальних джерел енергії» ? оволодіння студентами вмінь і навиків стосовно використання відновлюваних джерел енергії у палив- но-енергетичному комплексі України.
Завдання: ІНТ Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованою природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. Фахові компетентності спеціальності (ФК) ФК 10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень. ФК 13. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами. Фахові компетентності професійного спрямування (ФКС) ФКС 1.3. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на розроблення та використання альтернативних / відновлювальних джерел енергії.
Результати навчання: Програмні компетентності: • набуття теоретичних навичок вивчення стану, обліку та планування раціонального використання природних ресурсів міста; • здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на розроблення та використання альтернативних / відновлювальних джерел енергії. Програмні результати: • знання методів розрахунку енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії та вміння приймати продуктивні рішення у сфері альтернативної енергетики з урахуванням сучасного рівня досягнень науково-технічного прогресу Результати навчання: надання майбутнім фахівцям системи знань щодо: - існуючих відновлюваних джерел енергії; - комплексного використання відновлюваних джерел енергії; - створення енергетичного обладнання відновлюваної енергетики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фізика; • Вища математика; • Інженерна екологія.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація відновлювальних джерел енергії. Потенційні світові запаси нетрадиційної та відновлювальної енергії у світі та в Україні. Акумулювання енергії. Загальна характеристика використання правових та наукових засад для розвитку нетрадиційних джерел енергії. Екологічні наслідки розвитку геліоенергетики, біоенергетики, вітроенергетики, геотермальної енергетики, малої гідроенергетики. Принципи комбінування різних відновлювальних джерел енергії.
Опис: Основними засадами державної політики України у сфері альтернативних джерел енергії є нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з відновлювальних джерел, з метою економного витрачання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності Украї- ни від їх імпорту. Тому вивчення дисципліни «Використання відновлювальних джерел енергії» є важливою ланкою у системі підготовки спеціалістів у галузі енергетики. Програма дисципліни «Використання відновлювальних джерел енергії» передбачає засвоєння навчального матеріалу у формі навчально-дослідної роботи, призначеної орієнтувати студентів на критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем у разі використання відновлювальних джерел енергії. Ключові слова: альтернативна енергетика; енергія, ви- роблена з альтернативних джерел; об’єкти альтернативної енергетики; відновлювані джерела енергії
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100- бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті:
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Відновлювані та альтернативні джерела енергії. Навчальний посібник / І.О. Сінчук, С.М. Бойко, О.Є. Мельник; під ред. доктора технічних наук, професора О.М. Сінчука. – Кременчук, 2015. – 270с. 2. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / С.М. Бевз [та ін.]; під заг. ред. А.К. Шидловського; НАН України, П-во «Укренергозбереження». – К.: Українські енциклопедичні знання, 2007. – 560 с. 3. Сиротюк М.І. Поновлювані джерела енергії: навч. посіб. / М.І. Сиротюк; ред. С.І. Кукурудза; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л.: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 248 с. 4. Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин Я.М. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: Навч. посіб. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. - 188 с. 5. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії: навч. посіб. / О.І. Соловей, Ю.Г. Лега, В.П. Розен, О.О. Ситник, А. В. Чернявський. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 483 c.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).