Облік та верифікація парникових газів

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.063
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: д.т.н., професор Дячок Василь Васильович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • знання закономірностей саморозвитку Природи, взаємовідносини людини з біосферою, функціонування екосистем, біохімічний колообіг хімічних елементів. • знати нормативно-правове забезпечення впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації. Програмні результати: • отримання базових знань про діяльність великих енергетичних та промислових підприємств, які повинні будуть використовувати єдину методику розрахунку викидів СО2, подавати плани моніторингу та звіти про їх виконання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Метеорологія та кліматологія, • Техноекологія, • Екологічна оцінка.
Короткий зміст навчальної програми: Законодавство про викиди парникових газів. Основні принципи скорочення обсягів викидів та збільшення поглинання парникових газів. Об'єкти та суб’єкти регулювання обсягів викидів та/або поглинання парникових газів. Національна система оцінки та контролю викидів та поглинання парникових газів. Інвентаризація, контроль, моніторинг, верифікація і звітність про викиди парникових газів. Нормування викидів парникових газів. Економічні механізми стимулювання скорочення викидів парникових газів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Законопроект «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року». 2. Законопроект «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів». 3. Ілля Єременко, Мар’яна Винярська, Юлія Мельник. Кліматична політика України: енергетична складова. // Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2019 – 43 с.