Інновації в стратегіях захисту довкілля

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.01.E.050
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: професор Гумницький Ярослав Михайлович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчальної дисципліни «Екологічний контроль: інспектування, моніторинг та паспортизація природних та техногенних об'єктів» є формування знань, умінь і навичок щодо виконання професійних науково-дослідних, контрольно-експертних, нормативно- регулятивних (з екологічної ліцензування), еколого-просвітницьких, управлінських завдань з раціонального використання природних ресурсів, запобігання забрудненню навколишнього середовища, упровадження систем екологічного менеджменту, запобігання надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, розробки перспективних і поточних планів і програм з охорони навколишнього середовища та додержання технологічних режимів природоохоронних об'єктів.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1 .Уміння здійснення екологічного контролю, моніторингу, паспортизації та інспектування у різних складових довкілля; розробки перспективних і поточних планів і програм з охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки, додержання технологічних режимів природоохоронних об’єктів; 2. Уміння розробляти перспективних і поточних планів і програм з охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки, додержання технологічних режимів природоохоронних об'єктів. з 3. Уміння приймати адекватні самостійні еколого-управлінські рішення, брати на себе біосоціальну відповідальність з екологічної безпеки довкілля, народного господарства та інших сфер людської діяльності. 4. Уміння визначати екологічну безпечність в ході встановлення відповідності діяльності об’єкту, що інспектується вимогам і нормам екологічного законодавства . 5. Уміння оцінювати ефективність, обгрунтованість заходів по охороні навколишнього середовища на здоров'я людей 6. Уміння оформити та представити документацію про результати інспекторської перевірки.
Результати навчання: • Знати загальну характеристику інноваційних екотехнологій, еколого-економічний аналіз природоохоронних засобів, впровадження екотехнологій у світову об’єктів. • Знати методи визначення техногенного навантаження на навколишнє середовище та оцінити вплив цього навантаження на довкілля. • Знати застосування екотехнологій в енергетиці. Попередження забруднення через застосування відновлюваних джерел енергії. Вміти аналізувати застосування інноваційних технологій у процесах переробки твердих побутових відходів. • Знати застосування інноваційних технологій в охороні земельних ресурсів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Техноекологія; Інженерна екологія; Основи промислової екології.
Короткий зміст навчальної програми: Інноваційні екотехнології. Загальна характеристика. Оцінка ступеня техногенного навантаження на навколишнє середовище. Інноваційні екотехнології в енергетиці. Відновлювальні джерела енергії. Інноваційний екотехнологічний хемосорбційний процес для теплових електростанцій. Сорбційні екотехнологічні методи в очищенні стічних вод. Інноваційні технології у процесах переробки твердих побутових відходів. Використання мембранних установок як новий інноваційний метод очищення середовища.
Опис: Курс спрямований на теоретичних та практичних знань щодо різнобічних аспектів державного, громадського та інших видів контролю у галузі раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки (далі - екологічного контролю), а також екологічного страхування як економіко-правового засобу регулювання екологічних правовідносин, засобу попередження виникнення екологічної шкоди, гарантії охорони і захисту екологічних прав громадян, формування у них практичних вмінь та навичок застосування відповідного законодавства у реальній практиці правозахисної, правозастосовчої. наукової та іншої діяльності фахівців правничого профілю.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни проводиться згідно з Положенням «Про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів», затвердженим Ректором Національного університету «Львівська політехніка» 23 січня 2019 р. Студент зобов’язаний дотримуватися встановленого графіку виконання ОІР. Оцінювання результатів навчання студента здійснюють відповідно до 100- бальної шкали оцінювання, встановленої в Університеті:
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Мальований М.С. Техноекологія / М.С.Мальований, В.М. Боголюбов, Т.П.Шаніна. – Херсон: ОЛДІ–ПЛЮС, 2014. – 616 с. 2. Мельник Л.Г. Екологічна економіка - Суми: Університетська книга,2003. – 348с. 3. Згуровский М.З., Статюха Г.А. Основы устойчивого развития общества. – К: НТУУ «КПИ», 2010.- 464с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).