Конструктивна географія

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.062
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Петрушка Катерина Ігорівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета дисципліни – формування уявлення про систему управлінням використання природних ресурсів та керування природоохоронною діяльністю (ПОД) на різних рівнях (міжнародному, загальнодержавному, місцевому) як основи стійкого розвитку території.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компететностей: інтегральна компететність: ІНТ. Здатність вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування та в процесі навчання, що передбачає застосування методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. фахові компететності: ФК 1. Базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів та засобів захисту довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); ФК 8. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; ФК 11. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.
Результати навчання: АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. Програмні результати навчання: ЗН 4. Знання наук про Землю (метеорології і кліматології, гідрології, ґрунтознавства, геології з основами геоморфології) для дослідження явищ і процесів, що відбуваються в довкіллі. УМ 1. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах охорони навколишнього середовища. УМ 2. Здатність використовувати знання про причини виникнення екологічної небезпеки для обґрунтування управлінських рішень. УМ 3. Здатність застосовувати знання та розуміння для проектування, удосконалення та експлуатації існуючих промислових технологічних схем для очищення газодимових викидів, стічних вод. УМ 7. Використовувати знання екології ландшафтів та особливостей формування екомережі для збереження біорізноманіття.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Гідрологія Грунтознавство та екологія ландшафтів Кореквізити: Геологія з основами геоморфології Геоінформаційні технології
Короткий зміст навчальної програми: Конструктивна географія – це напрям комплексних наукових досліджень, який покликаний забезпечити синтез знань, отриманих окремими галузевими природничо-географічними та суспільно-географічними науками з метою ефективного вирішення завдань територіального планування, раціонального природокористування та управління, гармонізації відносин у системі «людина-природа». З огляду на широкий спектр проблематики конструктивно-географічних досліджень у сучасній географії їх часто вирішують у рамках таких наукових галузей, як геоекологія, екологічна географія, прикладна географія (прикладна фізична географія), інженерна географія, охорона природи та раціональне використання природних ресурсів (раціональне природокористування), територіальне планування і проектування (районне планування), созологія ландшафтів. Фахівці, що вміють комплексно аналізувати географічний простір, володіють методами оцінки природно-ресурсного потенціалу, способами організації систем моніторингу, науково-методичними засадами експертизи та прогнозування проектів природокористування, закономірностями оптимізації функціонування природно-технічних геосистем, можуть працювати у державних органах виконавчої влади, проектувальних інститутах та наукових лабораторіях, управліннях та відділах водного господарства, землевпорядних та лісовпорядних організаціях, відділах з благоустрою та охорони навколишнього середовища, екологічних інспекціях, департаментах та управліннях з природокористування тощо.
Опис: Історія виникнення і становлення конструктивної географії. Конструктивна географія в системі географічних дисциплін. Етапи географічного конструювання природно-антропогенних ландшафтів. Природно-ресурсний потенціал та межі його використання людством. Конструкти антропогенно-модифікованих і антропогенних географічних систем. Теоретичні основи географічного прогнозування. Еколого-геогрaфічний аналіз сучасного природокористування. Територіальні рекреаційні системи. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів. Екологічна роль лісових ресурсів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, виконання лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: залік; тести; презентації; командні проекти; виступи на наукових заходах; доповіді. Форми поточного контролю: усне опитування, письмове чи комп’ютерне тематичне тестування, виступи на семінарських заняттях. Форма контролю: комп’ютерне тестування чи письмова робота. Форма підсумкового семестрового контролю: залік.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Царик Л.П. Конструктивна географія. Навчальний посібник – Тернопіль: Редакц..-видавн відділ ТНПУ, 2016. – 128 с. 2.Шищенко П.Г. Конструктивно-географічні основи раціонального природокористуванн/ П.Г.Шищенко, О.П.Гавриленко – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2015. – 395 с. 3. Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм. Підручник. – Вінниця: ТОВ "НіланЛТД", 2016. – 178 с 4. Петлін В.М. Конструктивна географія / В.Петлін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім..Івана Франка, 2010. – 544 с. 5. Нємець К. А., Сегіда К. Ю. Статистичні методи і обробка геоінформації: Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2012.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).