Основи промислової екології, частина 1

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.01.E.051
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: д.т.н., професор Дячок Василь Володимирович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • формування фундаментальних знань про особливості використання природних ресурсів різними виробництвами і впливу цих виробництв на навколишнє природне середовище; набуття компетентностей щодо екологізації виробничих процесів. • вивчення основних теоретичних положень одинарних гідродинамічних, теплових, масообмінних та біологічних процесів, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових потоків, переробки та утилізації твердих відходів. • здатність до вибору природоохоронних, природозахисних та природовідновних методів вирішення спеціалізованих екологічних задач, критичного оцінювання отриманих результатів та захисту прийнятих рішень. Програмні результати: • уміти виявляти джерела забруднення довкілля викидами та відходами; проводити системний аналіз технологічних процесів; здійснювати розрахунок очисних інженерних споруд; проектувати технологічні схеми очищення промислових викидів; проводити обґрунтування вибору обладнання для реконструкції діючих та створення нових екологічно чистих виробництв. Результати навчання: • ознайомлення із сучасними конструкціями очисної апаратури, діючими стандартами та нормативними актами; • розробка досконалих технологій очищення виробничих скидів та викидів, грамотне проектування очисних (утилізаційних) установок; • розвиток у студента навичок у веденні інженерних обчислень, підбір та вибір основного та допоміжного обладнання; • уміння користуватись довідковою, періодичною та технічною літературою, методичними рекомендаціями; набуття навичок у проведенні аналізу отриманої інформації, здатності приймати самостійно інженерні рішення в кожному конкретному випадку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • інженерна екологія; • вища математика; • фізика
Короткий зміст навчальної програми: Різновидність процесів, обладнання та технологій очищення промислових викидів зводиться до вивчення значної кількості типових технологій, методів та способів, з яких можуть бути синтезовані виробничі очисні споруди різного виду складності. В даному курсі вивчають механічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні методи очищення промислових відходів; найпростіші методи та способи контролю забрудненості навколишнього середовища, машини, апарати, обладнання та технологічні схеми для їх реалізації. Наводяться приклади розрахунку та проектування обладнання для здійснення технологічного процесу очищення.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування, (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (70%)
Рекомендована література: 1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ за заг. редакц. проф. А.К.Запольського/. -К.: Лібра, 2000. –552 с. 2. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. -К.: Вища школа, 1993. –227 с. 3. Балабеков О.С., Балтабаев Л.Ш. Очистка газов в химической промышленности. Процессы и аппараты. -М.: Химия, 1991. –251 с. 4. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води. – К.: Вища школа. – 2005. – 671 с.