Технологічні основи виробництв

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.01.E.052
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Гуглич Сергій Іванович.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • набуття навиків розрахунку та проектування обладнання як основи розробки екобезпечних технологій. Програмні результати: • знання методів та способів контролю забрудненості навколишнього середовища хімічними процесами; машини, апарати, обладнання та технологічні схеми для реалізації методів та способів очищення. Уміти проектувати та удосконалювати існуючі технологічні схеми для зменшення емісії промислових забруднень. Результати навчання: • проводити обґрунтування вибору обладнання для реконструкції діючих та створення нових екологічно чистих виробництв. • проводити теоретичний аналіз технологічних процесів; • здійснювати розрахунок інженерних споруд.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • інженерна екологія; • основи створення екобезпечних виробництв; • вища математика; • фізика.
Короткий зміст навчальної програми: В переліку розділів дисципліни вивчаються механічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні методи; найпростіші методи та способи контролю забрудненості навколишнього середовища хімічними процесами; машини, апарати, обладнання та технологічні схеми для реалізації методів та способів очищення. Виробляються навики розрахунку та проектування обладнання як основи розробки екобезпечних технологій.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (60%).
Рекомендована література: 1. Гумницький Я.М., Петрушка І.М. Інженерна екологія. Загальний курс, ч.2. – Львів, : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 348 с. 2. Ханик Я. М. та ін. Процеси та апарати хімічних технологій Навчальний посібник / за ред. проф. Я. М. Ханика ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. - 176 с. 3. Торошечников Н.С., Родионов А.И., Кельцев Н.С., Клушин В.И. Техника защиты окружающей среды. –М.: Химия, 1981. –368 с.