Екологічна етика

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.059
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Березюк Дарія Олександрівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. • здатність розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі екологічної етики, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та раціонального природокористування. Програмні результати: • демонструвати розуміння основних принципів екологічної етики задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. Результати навчання: - навчити студентів моральних засад поведінки в суспільстві, так і виховання шанобливого стану до живої природи. - особливості функціонування моралі, відношення різних релігій до охорони навколишнього природного середовища, - екологічні традиції українців, - екологічну мораль як прояв екологічної свідомості кожного студента, - етикет як прояв моральної культури особистості, - набувати навичок вирішення морально-етичних проблем збереження, захисту та поліпшення довкілля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Класична екологія • Екотоксикологія • Основи наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Планета Земля та людина. Предмет етики. Особливості функціонування моралі. Зв'язок між етикою та мораллю. Основні релігійно-етичні вчення та їх відношення до природи. Етичні категорії. Еколого-етичні традиції українців. Розвиток екологічної етики як науки. Огляд різних концепцій і напрямків в екологічній етиці. Етичні принципи і правила поводження з природою. Категорії екологічної етики. Формування екологічної свідомості та її роль в охороні навколишнього природного середовища.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль, виконання практичних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%) - підсумковий контроль ( контрольний захід, залік): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Березюк Д.О., Мальований М.С. та інш. Екологічна етика Навч. посібн. – Львів: БаК, 2010 – 268 с. 2. Борейко В.Є., Подобайло А.В. Екологічна етика. Навч. посібн. - Київ: Фітосоціоцентр, 2004. - 116 с. 3. Савельєв Віктор Петрович Етика. Навч. посібн..- Львів:"Магнолія 2006", 2007. - 256с. 4. Марушевський Г.Б. Етика збалансованого розвитку: Монографія. - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. - 440 с.