Екотоксикологія

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.061
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Венгер Любов Олександрівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладення дисципліни є сформувати теоретичні уявлення та знання майбутніх спеціалістів-екологів про вплив екзогенних токсикантів на живі організми, їх реакцію на дію небезпечних хімічних речовин, механізми пристосування організмів до дії ксенобіотиків та протидії їм. Студент повинен оволодіти науковими основами оцінки небезпечності дії хімічних речовин на живі організми і передбачення негативних наслідків цього впливу. Розвинути деякі практичні навики з оцінювання ступені небезпечності впливу та основ його нормування.
Завдання: загальні компетентності: ІНТ. здатність вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування та в процесі навчання, що передбачає застосування методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; ЗК1. базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; ЗК8. здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами; ЗК9. здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії. фахові компетентності: ФК1. базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів та засобів захисту довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); ФК5. знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням; ФК7. уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших природничих і технічних галузях.
Результати навчання: Програмні результати: - знання нормативно-правової бази та науково-методичних засад в галузі екологічного менеджменту, на яких базується система екологічної експертизи. Результати навчання: 1) Знання нормативно-правової бази та науково-методичних засад в галузі екологічного менеджменту, на яких базується система екологічної безпеки, екологічного моніторингу, екологічної експертизи та екологічного аудиту. 2) Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах охорони навколишнього середовища. 3) Здатність використовувати знання про причини виникнення екологічної небезпеки для обґрунтування управлінських рішень. 4) Знання і практичні навички із біології і мікробіології, хімії і біогеохімії, екології людини і екотоксикології для дослідження стану довкілля і можливих перетворень забруднюючих речовин в природному середовищі. 5) Уміння формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та унеможливлення плагіату. 6) Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Екологічна етика; • Інженерні основи екологізації виробництва • Основи промислової екології
Короткий зміст навчальної програми: Метою викладення дисципліни є сформувати теоретичні уявлення та знання майбутніх спеціалістів-екологів про вплив екзогенних токсикантів на живі організми, їх реакцію на дію небезпечних хімічних речовин, механізми пристосування організмів до дії ксенобіотиків та протидії їм. Студент повинен оволодіти науковими основами оцінки небезпечності дії хімічних речовин на живі організми і передбачення негативних наслідків цього впливу. Розвинути деякі практичні навики з оцінювання ступені небезпечності впливу та основ його нормування.
Опис: Тема 1. «Виникнення та розвиток екотоксикології» 1. Визначення екотоксикології, її зміст, мета і завдання 2. Основні поняття екотоксикології Тема 2. «Загальні питання екотоксиколоії» 3. Організми, екосистеми й екотоксиканти 4. Класифікація екотоксикантів 5. Критерії визначення шкідливості екотоксиканта 6. Класифікація отруєнь Тема 3. «Токсикокінетика і токсикодинаміка екотоксикантів» 7. Загальні уявлення про екологічну токсикокінетику. 2 8. Шляхи проникнення отрут в організм 9. Проникнення отрут у клітини та їхня взаємодія з рецепторами 10. Виведення отрут із організму. Фактори, що впливають на токсичність речовин. Метаболізм. 11. Абіотична нейтралізація ксенобіотиків у довкіллі 12. Загальні уявлення про екологічну токсикодинаміку. Екотоксичність. Тема 4. «Екологічне нормування і екологічна оцінка стану біооб’єкту» 13. Екологічне нормування 14. Стандарти відносної безпеки
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • усна компонента (10%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: 1.Поточний контроль - 30 балів; 2. Письмова компонента - 60 балів; 3. Усна компонента - 10 балів; 4. Разом за дисципліну - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів П.С., Антоняк Г.Л., Панас Н.Є., Петровька М.А. Херсон 2011. - 330с. 2. Ніженковська І.Токсикологічна хімія - 2020. - 372с. 3. Воронов С. Токсикологія продуктів харчування - 2020. - 568с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).