Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.045
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: професор, д.т.н. Мальований М.С., професор, д.т.н. Гумницький Я.М., доцент, к.т.н. Попович О.Р.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Бакалаврська дипломна робота (БДР) – кваліфікаційна робота, що визначає результати об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, віднесені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці до дослідницької, організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій. Підготовка бакалавра екології здійснюється на базі фундаментальних, спеціальних і гуманітарних дисциплін. Завершальним етапом підготовки бакалавра є виконання БДР. БДР є самостійним науковим дослідженням студента, що виконується ним на завершальному етапі навчання. Її виконання є необхідною складовою навчального процесу.
Завдання: ІНТ.Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. ЗК.11. Набуття навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК.13. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук. ФК03. Формування фундаментальних знань про особливості використання природних ресурсів різними виробництвами і впливу цих виробництв на навколишнє природне середовище; набуття компетентностей щодо екологізації виробничих процесів. ФК14. Набуття навичок в науково-дослідній роботі студента завдяки організації роботи із науково-технічною документацією, використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень та оформлення публікацій. ФКС17. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Результати навчання: ПР08. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ПР13. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі природничих наук та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей. ПР25. Уміти проводити теоретичний аналіз технологічних процесів, здійснювати розрахунок інженерних споруд та проводити обґрунтування вибору обладнання для реконструкції діючих та створення нових екологічно чистих виробництв. ПР27. Формування системи знань з наукознавства, методології наукових досліджень, застосування цих знань під час виконання курсових проектів та дипломної роботи. ПР29. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду. ПР30. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень, демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення та уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. • захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • всі дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Екологія»
Короткий зміст навчальної програми: БДР виконується за тематикою завдань професійної діяльності з використанням комп’ютерних технологій як інструменту дослідження. Тему БДР закріплюють персонально за кожним студентом на початку навчання на 4 курсі бакалавріату. Доцільно дотримуватися принципу наступності наукових напрямків дослідження курсових та БДР у виконанні БДР. У БДР студент повинен обов’язково посилатися на авторів та джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.
Опис: Об'єктами дослідження у БДР можуть бути: • будь-яка складова навколишнього природного середовища, яка зазнає впливу людської діяльності та/або природних факторів (поверхневі води, ґрунти, атмосферне повітря, ліси, флора, фауна тощо), на глобальному, регіональному чи локальному рівні, а також вплив навколишнього природного середовища на людину; • будь-який промисловий чи аграрний регіон чи об’єкт (область, місто, підприємство, автомагістраль, ферма, полігон твердих побутових відходів, міські очисні споруди, тощо) та навколишнє середовище, в якому розташований цей об’єкт, тощо. Предметом БДР є оцінювання, аналіз, прогнозування та/або візуалізація на тематичних картах стану об’єктів довкілля, впливу на цей стан антропогенної діяльності та виявлення шляхів підвищення стійкості екологічних систем, розробка підходів щодо зменшення негативного антропогенного впливу та захисту природних екосистем, контроль та управління якістю навколишнього середовища, моделювання та прогнозування його стану з урахуванням основ екологічної безпеки, екологічного мислення, системного підходу.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (100 %)
Критерії оцінювання результатів навчання: На доповідь студента перед ДЕК відводиться до 15 хвилин, на протязі яких бакалавр повинен обґрунтувати актуальність теми та охарактеризувати структуру роботи; висвітлити постановку проблеми за темою дослідження; стисло викласти найбільш важливі положення та основний зміст роботи; описати методику й результати дослідження; окреслити можливості практичного використання результатів роботи; визначити перспективи подальших досліджень з обраної тематики. Завершуючи виступ, студент повинен вказати, які його пропозиції вже впроваджено або заплановано до впровадження; де ще доцільно, на його думку, застосувати результати дослідження та яка їхню практичну цінність. Голова та члени ДЕК, а також інші особи, присутні на захисті, можуть звертатися до студента із запитаннями, на які він зобов’язаний дати змістовні відповіді. Після відповіді на всі питання оголошується зміст рецензії. Захист однієї БДР триває не більше 30 хвилин. За результатами захисту БДР ДЕК на своєму закритому засіданні ухвалює рішення щодо оцінки кожної БДР індивідуально та про присвоєння студенту кваліфікації з видачею йому диплома державного зразка.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: М.С. Мальований. Бакалаврська дипломна робота: Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для бакалаврів спеціальності 101 екологія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2023. – 12с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).