Основи екологічного контролю

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.065
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Люта Оксана Володимирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог. • Уміння ідентифікувати екологічні правопорушення. Результати навчання: • Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Вступ до фаху Раціональне природокористування Кореквізити: Екологічна безпека Енергозберігаючі технології
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні та прикладні аспекти екологічного контролю. Мета та порядок здійснення екологічного контролю. Основні вимоги до організації робіт із екологічного контролю. Види відповідальності за порушення екологічного законодавства. Застосування заходів впливу до порушників екологічного законодавства. Документальне оформлення здійснення екологічного контролю. Здійснення державного контролю за охороною та раціональним використанням природних ресурсів. Здійснення державного контролю за охороною та раціональним використанням надр. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Здійснення державного контролю за утворенням, розміщенням і утилізацією відходів. Здійснення державного контролю за поводженням з небезпечними відходами. Здійснення державного контролю у галузі охорони, використання і відтворення лісів та інших рослинних ресурсів. Здійснення державного контролю в галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу. Здійснення державного контролю за станом природнозаповідного фонду. Екологічний контроль на державному кордоні.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 30 балів Написання тестів - 70 балів
Рекомендована література: 1. Костров М.М., Сівак В.К., Солодкий В.Д. Державний екологічний контроль, Чернівці, Зелена Буковина, 2006 – 386с. 2. Костров М.М., БондарО.І., Солодкий В.Д. Помічник екологічного інспектора.– Київ, ДЕА, 2009. 3. Коренчук А.М., Солодкий В.Д. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог екологічного законодавства, - Чернівці., Зелена Буковина,1996.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).