Основи промислової екології (курсовий проект)

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.01.E.056
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: д.т.н., професор Дячок Василь
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • формування фундаментальних знань про особливості використання природних ресурсів різними виробництвами і впливу цих виробництв на навколишнє природне середовище; набуття компетентностей щодо екологізації виробничих процесів. • вивчення основних теоретичних положень одинарних гідродинамічних, теплових, масообмінних та біологічних процесів, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових потоків, переробки та утилізації твердих відходів. • здатність до вибору природоохоронних, природозахисних та природовідновних методів вирішення спеціалізованих екологічних задач, критичного оцінювання отриманих результатів та захисту прийнятих рішень. Програмні результати: • уміти виявляти джерела забруднення довкілля викидами та відходами; проводити системний аналіз технологічних процесів; здійснювати розрахунок очисних інженерних споруд; проектувати технологічні схеми очищення промислових викидів; проводити обґрунтування вибору обладнання для реконструкції діючих та створення нових екологічно чистих виробництв. Результати навчання: • ознайомлення із сучасними конструкціями очисної апаратури, діючими стандартами та нормативними актами; • розробка досконалих технологій очищення виробничих скидів та викидів, грамотне проектування очисних (утилізаційних) установок; • розвиток у студента навичок у веденні інженерних обчислень, підбір та вибір основного та допоміжного обладнання; • уміння користуватись довідковою, періодичною та технічною літературою, методичними рекомендаціями; набуття навичок у проведенні аналізу отриманої інформації, здатності приймати самостійно інженерні рішення в кожному конкретному випадку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • інженерна екологія; • основи промислової екології; • вища математика; • фізика
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект є завершальним етапом вивчення дисциплін «Основи промислової екології» та являє собою важливу бакалаврську роботу, яка є прообразом частини майбутньої бакалаврської кваліфікаційної дипломної роботи. Проект передбачає самостійне виконання, уміння працювати з літературними джерелами, порівнювати і аналізувати варіанти рішень та вибирати оптимальні, підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, а також конструктивних навиків магістрантів. Під час роботи над курсовим проектом магістранти виконують технологічні та гідравлічні розрахунки за чинними стандартами, каталогами і довідковою літературою, вибирають апаратуру для очищення промислових викидів, розробляють технологічні схеми очищення для конкретних умов роботи із урахуванням екологічних вимог. Виконання курсового проекту передбачає широке використання комп’ютерної техніки, вміння розв’язувати конкретні задачі та розробляти алгоритми вирішення проблем очищення промислових викидів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль у вигляді опитування та консультування. Підсумковий контроль – захист курсового проекту
Рекомендована література: 1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ за заг. редакцією проф. А.К.Запольського/. -К.: Лібра, 2000. –552 с. 2. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. -К.: Вища школа, 1993. –227 с. 3. Балабеков О.С., Балтабаев Л.Ш. Очистка газов в химической промышленности. Процессы и аппараты. -М.: Химия, 1991. –251 с. 4. Торошечников Н.С., Родионов А.И., Кельцев Н.С., Клушин В.И. Техника защиты окружающей среды. –М.: Химия, 1981. –368 с. 5. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. –М.: Химия, 1991. 6. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. –М.: Химия, 1971. 7. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. –М.: Химия, 1987. 8. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и производственных предприятий /Под общ. ред. В.Н. Самохина. –М.: Стройиздат, 1981. 9. Яковлев С.В. и др. Очистка производственных сточных вод. -М.: Стройиздат, 1985. 10. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. –К.: Будівельник, 1977. 11. Охрана окружающей среды /Под ред. С.В. Белова. –М.: Высш. шк., 1991. 12. Родионов А.И. и др. Оборудование и сооружения для защиты биосферы от промышленных выбросов. –М.: Химия, 1985.