Основи створення екобезпечних виробництв

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.01.E.054
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Венгер Любов Олександрівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • вивчення основних теоретичних положень одинарних гідродинамічних, теплових, масообмінних та біологічних процесів, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових потоків, переробки та утилізації твердих відходів. • набуття навиків розрахунку та проектування обладнання як основи створення екобезпечних виробництв. Програмні результати: • знання методів та способів контролю забрудненості навколишнього середовища хімічними процесами; машини, апарати, обладнання та технологічні схеми для реалізації методів та способів очищення. Уміти проектувати та удосконалювати існуючі технологічні схеми для зменшення емісії промислових забруднень. Результати навчання: • впровадження раціонального природокористування (заощадження природних ресурсів, економія витрат сировини, палива та енергії тощо); • вдосконалення і модернізація технології виробництва, у тому числі уловлювання викидів, комплексна переробка відходів та використання продуктів переробки як вторинної сировини; • очищення викидів і скидів від забруднення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Метеорологія та кліматологія, • Основи промислової екології, • Екологічний моніторинг.
Короткий зміст навчальної програми: Метою викладення дисципліни є поступове і послідовне впровадження систем технологічних, управлінських та інших рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів і умов поряд з покращенням або хоча б збереженням якості природного середовища. Це одна з головних вимог сучасності в умовах глобальної екологічної кризи. В соціально-економічному плані екологізація повинна спиратися на перехід до природозберігаючих методів господарювання, а в технічному – на екологізацію технологій виробництва і природокористування.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%); • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 302 с. 2. Чертушкін В. В. Підприємства Метінвесту отримали нагороди за екологію. / В. В. Чертушкін // Іллічівець - 2013. – 19 жовтня (№116). – С. 2 3. Основні шляхи екологізації сучасного виробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ua.textreferat.com/referat-5196.html